Arkiv

Nedenfor kan du finde et udvalg af Rambølls rapporter. 

2019

Rapport om sanddynamik og bunddyr på sandbanken Disken i Øresund
Hvordan forstyrrelse af sandbunden påvirker dyrelivet i Øresund I et nyt studie finansieret af VELUX Fonden har eksperter fra Rambøll, GEUS og IGN (Københavns Universitet) undersøgt sedimentforhold og bunddyrsliv på sandbanken Disken i det nordlige Øresund. Studiet er en del af VELUX-programmet 'ET HAV I BALANCE'.

2018

Resultater i Jobrettet Samtale ll
Jobrettede samtaler har til formål at skabe effektive samtaler mellem jobkonsulenter og ledige. I hhv. 2015 og 2017 har Rambøll udviklet og afprøvet jobrettede samtaler i to projekter. Denne delanalyse viser resultaterne af det seneste projekt, herunder i hvor høj grad projektkommunerne er lykkedes med at indfri de opstillede succeskriterier samt andre afledte resultater af projektet.

Evaluering af IT i folkeskolen
Digitale ressourcer giver mest gavn i undervisningen, når de kombineres med analoge materialer som eksempelvis papirbøger. Dette er en af konklusionerne i evalueringen af Undervisningsministeriets indsats for at styrke IT i folkeskolen.

Status på det maritime landskab frem til 2030
I lyset af regeringens vækstplan for den danske søfart og den forventede ændring i det maritime landskab i løbet af det næste årti har Rambøll udviklet et perspektiv på den nuværende status frem til 2030. Dette fremlægges i denne engelske udgivelse med titlen Ramboll Maritime Outlook 2030. 

Inspiration til kommunale og frivillige aktører på ældreområdet
Hvordan kan man styrke livskvaliteten hos pårørende til personer med demens gennem en fleksibel indsats? Det forsøger dette inspirationskatalog at give svaret på.

2017

Evalueringsrapport for Fremtidens Dagtilbud
Gennem to år, fra 2014-2016, har Rambøll Management Consulting i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udviklet og afprøvet et udviklingsprogram i 400 dagplejere, 65 legestuegrupper og 140 daginstitutioner. Udviklingsprogrammet blev igangsat af Børne og Socialministeriet med det formål at finde frem til en pædagogisk praksis, der kan bidrage til at styrke børns trivsel, udvikling og læring. 

Flytning af statslige arbejdspladser
For at belyse erfaringer fra første bølge i regeringens plan med udflytning af statslige arbejdspladser, har Rambøll samlet erfaringer på tværs af fire udflyttede styrrelser.

Guide til brug af droner
Når du som leder i det offentlige skal til at bruge droner, skal du overveje, hvem der skal have ansvaret. Dog skal du altid selv stå for implementeringen.

Tre hovedveje til job
Særligt én indsats viser gode erfaringer i en undersøgelse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings projekt Tre hovedveje til job.

Inspirationskatalog fra Frivillighedsundersøgelse
Ideer og forslag til, hvordan man får flere borgere uden for arbejdsfællesskabet til at tage del i den frivillige indsats.

Rapport om hjemmeboende ældre
Rambølls undersøgelse viser stor tilfredshed med de rehabiliteringsforløb, som kommunerne tilbyder ældre borgere.

Byens deleøkonomi
Forundersøgelse af deleøkonomiske potentialer for dansk byudvikling. Udarbejdet af Rambøll og Dansk Arkitektur Center for Partnerskabet Deleby.

Frivillighedsundersøgelsen 2017
Den frivillige sektor bliver i stigende grad set som et relevant supplement i løsningen af nogle af velfærdsstatens opgaver og problemer og som en sektor, der kan bidrage med nye ideer og indspil.

Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud
Statusbillede af specialundervisningen efter folkeskolereformen viser, at langt hovedparten af eleverne trives og møder en differentieret og varieret undervisning. 

2016

Kortlægning af viden om Klare Mål på EUD-området
Rambøll har assisteret i en systematisk kortlægning af eksisterende viden om indsatser, der har betydning for realisering af de fire klare mål i erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen). kortlægningen viser blandt andet tre virkningsfulde mekanismer, der går på tværs af et eller flere klare mål: autentisk læring, målrettede indsatser og undervisningsstragier.

Analyse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark
Som bidrag til at opbygge viden om udenlandske tjenesteydere i Danmark har Rambøll udarbejdet en analyse for Arbejdstilsynet, der kortlægger udenlandske tjenesteyders karakteristika, behov og rolle på det danske arbejdsmarked.

Håndbog for sociale tilbud – Resultatdokumentation og evaluering
Rambøll Management Consulting har lavet en håndbog, der beskriver, dokumenterer og vurderer, hvad der virker i udviklingen og kvalitetssikringen af de sociale tilbud landet over. Håndbogen er lavet for og i samarbejde med Socialstyrelsen.  

2015

Sproget kan styrkes
Sproget har stor indflydelse på børns indlæring. Rambøll Management Consulting har i samarbejde med Center for Børnesprog og Syddansk Universitet undersøgt effekten af sprogindsatserne SPELL og FART PÅ SPROGET i danske dagtilbud.

Analyse af vidensspredning
Folkeskolereformen har skabt et momentum for en styrket spredning af dansk uddannelsesforskning. Rambøll Management Consulting har på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet udført en analyse af spredningen af dansk forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens praksis.

Håndbog i jobrettede samtaler
Samtaler mellem jobkonsulenter og ledige virker, hvis de gennemføres tidligt, koordineret, tilpasset den enkelte og med fokus fra start på job og uddannelse. Denne håndbog er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Cabi på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og kan bruges som inspiration og værktøj til jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre, der arbejder med jobrettede samtaler.

CEMindex 2015

Kunderne er fortsat øverst på den strategiske agenda hos de fleste danske ledere skarpt efterfulgt af innovation. Det viser årets CEMindex 2015.

Musikstatistik 2014
Dansk musik har betydning for samfundsøkonomien. I 2013 bidrog musikken med 6,8 milliarder kroner.

2014

Tværfaglig indsats hjælper sårbare ledige
Tværfaglige teams hjælper de mest sårbare kontanthjælpsmodtagere til at lave planer om job eller uddannelse.

Effekten af digitale læremidler
Digitale læremidler i folkeskolen bidrager særligt til undervisningsdifferentiering og motivation.

Tolærerordning gør eleverne dygtigere
Gennem et stort RCT-forsøg har Ramboll undersøgt effekterne af at have en ekstra person i klasseværelset.

Trivsel og undervisningsmiljø i folkeskolen
Forskningskortlægning giver inspiration til, hvilke tiltag der kan styrke undervisningsmiljø og trivsel i folkeskolen.

Rapporter om lektiehjælp og faglig fordybelse
Se inspirationskatalog, litteraturstudie og tværgående opsamling

Hvor kan udviklingen komme fra?
Potentialer og faldgruber i de grønlandske erhvervssektorer frem mod 2025.

Musikstatistik 2013
Med en stigning på omkring 9 procent fra 2012 bidrager musikbranchen med over syv milliarder kroner til den danske økonomi.

2013

Cloudburst Adaption. A cost-benefit analysis 
Byer opnår store samfundsøkonomiske gevinster ved at investere i blå og grønne skybrudsløsninger.

Musikstatistik 2012 
Dansk musik bidrog i 2012 med 6,4 milliarder kroner til landets samlede økonomi.

Evaluering af de nationale test i folkeskolen 
De nationale test i folkeskolen medvirker til at styrke skolernes evalueringskultur.

Effekten af en intensiveret pædagogindsats i skolen 
En øget pædagogisk indsats i folkeskolen styrker elevernes faglige niveau.

Evaluering: På rette vej – i job 
Effektmåling af en intensiveret indsats over for kontanthjælpsmodtagere.

Kortlægning og analyse: Opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen  
Systematisk opkvalificering kan hæve antallet af lærere, som er uddannet i deres undervisningsfag. 

Hjemløsestrategien – Afsluttende rapport 
Evaluering af arbejdet med og resultaterne af Hjemløsestrategien 2009-2013 i 17 kommuner.

Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Erhvervsakademierne er godt på vej til at opfylde de politiske mål for 2015.

2012

Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge
Den offentlige sektor kan spare 2,5 mia. ved at styrke indsatser overfor udsatte børn og unge.

Evaluering af forsøg med skolestart
Tættere samarbejde mellem lærere og SFO-pædagoger styrker elevers skolestart og forbedrer skole-hjem samarbejdet.

Evaluering af heldagsskoler
Evalueringen viser, at eleverne på de 12 testskoler hverken blev bedre eller dårligere i forhold til elever på almindelige folkeskoler.

Evaluering af projekt High:Five
Projektet har formået at skabe job- og uddannelsesmuligheder for kriminelle unge og derigennem mindsket risikoen for tilbagefald.

Højtuddannedes værdi for danske virksomheder
Virksomheder, som ansætter højtuddannede, oplever større vækst end andre virksomheder.

Strukturanalyse af arbejdsmarkedet på Fyn
Analysen identificerer mulige forklaringer på den varige fynske overledighed.

2011

Evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse
Evalueringen viser ikke nogen samlet positiv beskæftigelseseffekt af 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Analyse: Dagpengemodtagere i fare for at falde for den forkortede dagpengeperiode
Analysen vurderer blandt andet antallet af dagpengemodtagerne i Københavns Kommune, som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.

2010

Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv

Performance Leadership in action - findings from a North European study
Om effekten af performance management i nordeuropæiske forvaltninger.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites