PtX-branchen: Klarhed over infrastruktur, støtte til etablering og hurtig myndighedsgodkendelse er forudsætninger for dansk aftagermarked for grøn brint

29. november 2022
Hvad der skal til for at skabe et aftagermarked for grøn brint og elektrobrændsler (e-fuels) i Danmark? Det har Rambøll spurgt de vigtigste aktører i den danske Power-to-X-branche om.

Anders Nimgaard Schultz

Vice Director of Power Generation
T: +45 5161 3395

Vind- og solenergi er i hastig vækst i Danmark og der er tilsvarende ambitiøse planer for yderligere udbygning. Derfor vil Danmark stå i en unik situation for at producere et nyt og klimavenligt brændsel: brint. Den energirige gasart anses som fremtidens grønne brændstof, der kan erstatte fossile brændstoffer i en række klimatunge brancher og sektorer, der ikke kan elektrificeres, og den kan derfor blive afgørende for den grønne omstilling. Vi kan med andre ord stå over for en ny æra i forhold til brugen af energi, der kan bidrage væsentligt til, at Danmark kan nå sin målsætning om 70% CO2 reduktion i 2030.

Men hvor stor en rolle den lovende energikilde kommer til at spille afhænger i høj grad af efterspørgslen. For uden efterspørgsel, intet marked, og dermed ingen til at producere. Det brændende spørgsmål er derfor, hvad der skal til for at skabe et aftagermarked for grøn brint og elektrobrændsler (e-fuels) i Danmark, så den tunge vejtransport, luft- og skibsfart kan bidrage til Danmarks 70-procents målsætning i 2030?

Det har Rambøll spurgt de vigtigste aktører i den danske PtX-branche om. Undersøgelsens formål er at give beslutningstagere indblik i barrierer og forudsætninger for at etablere et dansk aftagermarked for grøn brint og elektrobrændsler.

”Branchen taler sit tydelige sprog i undersøgelsen. Branchen står klar med projekter og investeringsvilje, nu venter vi bare på, at politikerne tager handling på infratrukturen og på aftagermarkedet for at få sat værdikæden i gang,” siger Anders Nimgaard Schultz, Direktør for Power-to-X og gasinfrastruktur i Rambøll med henvisning til, at 93% af respondenterne i undersøgelsen peger på, at ansvaret ligger hos politikerne for at sætte gang i et aftagermarked for grøn brint og e-fuels i Danmark.

Politikerne skal prioritere infrastrukturen

 Ifølge branchen er den absolut største hindring for, at transportsektoren kan bidrage væsentligt til grøn omstilling i 2030 manglende klarhed over infrastrukturen for transport og distribution af brint, som 65% peger på som den største hindring. Manglende støtteordninger til etablering af markedet og usikkerhed om markedspriser for grøn strøm er ifølge branchen også væsentlige hindringer.

”Der er stort behov for, at vi får etableret et effektivt og på sigt landsdækkende distributionsnet til brint, der understøtter etableringen af et stærkt hjemmemarked med beskæftigelse og værditilvækst, og samtidig understøtter fremtidig eksport af grøn brint,” siger Anders Nimgaard Schultz. ”Helt konkret bør infrastrukturen være etableret frem mod slutningen af 20’erne og de første rør allerede om få år. Der skal gives et tydeligt politisk skub til operatørerne om inden for meget kort tid at vælge, kommunikere og igangsætte de konkrete rørføringer, der skal lægges, så udviklerne ved, hvor de skal etablere deres projekter. Det er også vigtigt at tage fat om rørledninger mellem Danmark og Tyskland for adgang til de tyske og hollandske markeder. Det vil være direkte kontraproduktivt, hvis vi ikke får klarhed over infrastrukturen,” siger Anders Nimgaard Schultz.

”Derudover skal vi have støtteordninger i Danmark, der hjælper aftagersiden i gang, som vi ser det i flere lande omkring os. I Danmark fokuserer støtteordningen i PtX strategien på produktionssiden, men det er bydende nødvendigt, at vi også får støtte til investeringer på aftagersiden,” siger han.

Hurtig myndighedsgodkendelse, tak

Ifølge branchen har politikerne det største ansvar for at sætte gang i et aftagermarked for grøn brint og e-fuels i Danmark. Og det sker bedst ved, at der fra politisk side sikres en hurtig vej til myndighedsgodkendelse, som 51% peger på som den vigtigste lovgivningsmæssige forudsætning. Branchen mener også, at krav om CO2-begrænsninger i transporten, fx i form af f.eks. krav om iblanding af grønne brændsler, er et væsentligt politisk initiativ, der kan kick-starte markedet for grønne e-fuels og at der bliver stillet puljer til rådighed for etablering af infrastruktur til distribution af brint såsom havne og brinttankstationer.

”Hurtig og smidig myndighedsgodkendelse er altafgørende for Danmark i et marked, der buldrer derudaf globalt. Vi skal ganske enkelt skrue op for hastigheden, så myndighedsgodkendelser og langsommelige processer ikke forsinker os. Godkendelsesprocessen skal derfor kigges efter i sømmene fra politisk hold, og der skal tilføres flere ressourcer til sagsbehandlingen. For at sikre et højt tempo og en ensartet håndtering er det vigtigt, at myndighederne gør sig umage med at genbruge den viden, medarbejderne oparbejder fra sag til sag, og altså sikrer, at der ikke sker unødvendig udskiftning blandt de sagsbehandlere, der godkender PtX projekter med tab af viden til følge,” siger Anders Nimgaard Schultz.

Dansk hjemmemarked og etablering af infrastruktur afgørende for eksport

Hvis Danmark skal lykkes med den grønne omstilling og skabe nye erhvervseventyr indenfor brint og PtX, så skal det også ske herhjemme, er hovedparten af branchen enige om. 59% procent mener nemlig i høj eller meget høj grad, at et dansk aftagermarked for grøn brint og e-fuels er en forudsætning for også at få de grønne brændsler ud over landegrænsen. Igen peger branchen på, at etablering af infrastrukturen er den væsentligste forudsætning for, at danske virksomheder kan eksportere grøn brint og e-fuels til udlandet.

”Danmark har stærke forudsætninger for at etablere sig blandt verdens førende PtX-nationer. Men for at vi kan gøre brint til et nyt grønt industri- og eksporteventyr haster med at få skabt et solidt hjemmemarked at bygge på, hvor danske projektudviklere og teknologileverandører på et geografisk afgrænset område får mulighed for at sikre sig, at man udvikler morgendagens teknologier og løsninger. Vi skal huske på, at overalt i verden kigges der på at investere milliarder i brintproduktion og infrastruktur til grøn brint, og mange af vores europæiske naboer er langt fremme med dedikerede strategier og politisk prioritering af investeringer på brintområdet. Så når vi som branche slår på tromme for, at det haster med at etablere et hjemmemarked, så er det ikke et spørgsmål om at sikre, at vi kommer først, som nogen tror – det handler om at sikre, at vi overhovedet kommer med,” siger Anders Nimgaard Schultz.

Ifølge IEA (International Energy Agency) vil brugen af brint i 2070 udgøre 13% af energiforbruget på globalt plan, hvor det i dag kun udgør 1%. Brint eller brintbaserede brændsler vil udgøre 52% af brændstofforbruget i skibsfarten, 40% i luftfarten og 33% i tung vejtransport.

Om undersøgelsen

Rambølls årlige PtX-holdningsundersøgelse, afdækker i år, hvad førende danske virksomheder inden for PtX-værdikæden mener, der skal til for at skabe et aftagermarked for grøn brint og elektrobrændsler (e-fuels) i Danmark, så den tunge vejtransport, luft- og skibsfart kan bidrage til Danmarks 70-procents målsætning i 2030. Den baserer sig på et spørgeskema, der er udsendt til 105 respondenter, der repræsenterer 100 forskellige virksomheder, organisationer eller vidensinstitutioner inden for følgende kategorier i PtX-værdikæden: Energiproducenter, investorer, PtX-producenter og leverandører, virksomheder inden for transmission/lagring/distribution, interesseorganisationer, vidensinstitutioner. 41% af de adspurgte har svaret på undersøgelsen. Undersøgelsen blev foretaget i perioden 30. august til 23. september 2022.

Læs mere om undersøgelsen og download resultaterne her: Power-to-X (ramboll.com) 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites