Ses vi til Dansk Vand Konference?

19. november 2021
Deltagerne fra Rambølls vanddivision glæder sig til at udveksle viden og selv levere inspiration i form af fem oplæg om henholdsvis den danske vandsektors parismodel, screening af potentiale for sekundavand i Aarhus, screeningsværktøjer vs. hydrogeologiske undersøgelser og erfaringer fra to store regnvandsprojekter.
Vand konference

Vand konference

Kontakt

Marianne B. Marcher Juhl

Marianne B. Marcher Juhl

Afdelingsleder
T: +45 5161 6428

Jesper Rasmussen

Senior Project Manager
M: +45 51618820

Anja Trælle Quorning

Senior Engineer
T: +45 5161 49 22
M: +45 5161 49 22
Janne Møller

Janne Møller

Engineer
T: +45 51 61 17 57
M: +45 51 61 17 57

Den 24. og 25. november afholdes Dansk Vand Konference på Centralværkstedet & Comwell i Aarhus. Deltagerne fra den danske del af Rambøll internationale vanddivision glæder sig til at mødes med alle dele af branchen og selv bidrage med nye indsigter og projekterfaringer. Her er et overblik og de præsentationer, som Rambøll afholder eller bidrager til:

25. november 9:00 – 9:40: Parismodellen - et springbræt til en bæredygtighedsstrategi

Sarah Brudler, Rambøll Vand
 
Parismodellen skal hjælpe Miljøministeriet til at forstå, om vandsektoren kan blive klima- og energineutral inden 2030. Modellen kan også bruges af forsyningerne til at
forstår deres nuværende CO2-emissioner og som basis for at lægge en konkret bæredygtighedsstrategi.
Denne tilgang har vi fx brugt sammen med Frederikshavn Forsyning, hvor vi har opstillet en ’roadmap’ for vejen mod klimaneutralitet. Vi kunne vise, at forsyningens CO2-aftryk kan reduceres med 95% inden 2030 med en målrettet kombination af eksisterende teknologier og metoder indenfor drikke- og spildevandsforsyning.

Fordi Parismodellen kun dækker en lille del af forsyningernes CO2-emissioner, anbefaler vi dog, ikke at lade modellen begrænse ambitionen.
 

25. november 9:50 – 10:55: Screening af sekundavandpotentiale i Aarhus Kommune

Marianne Marcher Juhl, Rambøll & Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune

Aarhus Vand og Aarhus Kommune arbejder sammen om en mere bæredygtig vandforsyning, der har fokus på hele vandkredsløbet. Aarhus Kommune har sammen med Rambøll foretaget en screening af, hvilke mulige alternative vandkilder (sekundavand), der kan erstatte noget af det nuværende forbrug af drikkevand og dermed bidrage til at mindske behovet for indvinding af grundvand til drikkevandsproduktion inden for kommunen. Ud fra en geografisk fordeling af kilder til og forbrug af sekundavand fremgår det, at der i store dele af Aarhus Kommune er et overskud af sekundavand i de pågældende lokale områder. 

En kobling af sekundavandskilde med en forbruger af sekundavand kræver, at en række andre forhold som vandkvalitet, vandleverance og økonomi også er opfyldt, men screeningen tyder dog på, at der flere steder i Aarhus Kommune vil være mulighed for at udnytte specielt regnvand fra tage og veje til erstatning for brug af drikkevand.

25. november 9:50 – 10:55: Kagsåparkens Regnvandsprojekt, samlet miljø– og klimaprojekt

Sonia Sørensen, Novafos & Jesper Rasmussen, Rambøll

Kagsåen er et ca. 4,7 km langt vandløb mellem Herlev og Gladsaxe Kommune. Det overordnede mål med projektet er at forbedre vandkvaliteten i Kagsåen og nedstrøms i Harrestrup Å, samt at begrænse antallet af oversvømmelser langs Kagsåen. Kagsåparkens Regnvandsprojekt består overordnet af en bassinledning og en landskabelig bearbejdning af parken samt en slyngning af vandløbet på en 3,5 km lang strækning. Regnvand håndteres på terræn, og regnvandsbassiner og beplantning integreres i parken, så de tilfører en rekreativ og naturmæssig kvalitet og værdi.

Gennem et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaber, kommuner og rådgiver lykkes det at skabe et projekt, der både håndterer klima- og vandmiljømæssige udfordringer,
og skaber en øget merværdi i form af rekreative områder. Projektet udføres af Novafos og HOFOR i samarbejde med Gladsaxe og Herlev kommuner. Rambøll er totalrådgiver på skitse- og detailprojekteringen med Gottlieb Paludan Architects, Klimakom og LE34 som underrådgivere.

25. november 11:25 – 14:50: Anvendelse af screeningsværktøjer vs. Hydrogeologiske undersøgelser ved byudvikling

Anja Trælle Quorning, Rambøll

Klimafremskrivning forudser stigende terrænnært grundvand og øget nedbør, der kræver tværfaglig helhedstænkning med hele vandkredsløbet i fokus. Forståelse for det terrænnære grundvand har stor betydning ved planlægning af regnvandshåndtering og LAR-løsninger mv. Modellerede temaer over det terrænnære grundvand (HIP) er let tilgængelige med dets fordele og ulemper. Ved Sejs ses, at kendskab til hydrogeologiske forhold ved planlægning af regnvandshåndtering er vigtig. 

Geotekniske boringer viste sand og et grundvandsspejl dybere end 4 m. HIP viste ikke et terrænnært grundvandsspejl. Afvanding planlagdes bl.a. med to nedsivningsbassiner. Ifm. nedsivningstilladelse blev foretaget infiltrationsforsøg, hvor grundvand stod ca. 0,5 mu.t. Nye boringer viste 30 cm tyndt vandstandsende lag. Geofysik afgrænsede laget til
et areal på ca. 5000m2. Afvandingsløsninger bør projekteres ud fra målrettet datagrundlag på detailniveau. Oplysninger fra HIP er bedst egnet til overordnede screeningsformål.

25. november 11:25 – 14:50: Det er mere end bare et par regnvandsbassiner 

Janne Møller, Rambøll & Stine Madsen Ansbjerg, Assens Spildevand

Som en del af Assens Kommunes klimatilpasningsplan har Rambøll i samarbejde med Assens Spildevand og Assens Kommune udarbejdet en regnvandsplan for Tommerup Stationsby.

Projektet har bygget på samarbejdet mellem kommune, forsyning og rådgiver, Bl.a. var alle indstillet på et samarbejde i en åben og fælles dialog om afklaring af mål og løsninger, at turde udfordre hinandens roller og interesser og at vi ser i en fælles retning mod ”de gode løsninger. Det tager tid og kalder på tålmodighed – en grundighed, som heldigvis viste sig at være en gevinst i sidste ende. 

Projektet har fra sin begyndelse været båret af forsyningens klare og tydelige målsætning om vigtigheden af mérværdi og en bæredygtig forvaltning af ressourcerne – faktorer som vel i bund og grund ”bare” er sund fornuft. Projektet er færdigt i efteråret 2021. På konferencen vil forsyning og rådgiver præsentere konklusionerne fra projektet og de erfaringer, som vil være brugbare for andre at inddrage i deres projekter.
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites