Furesø Kommune kobler trivsel og 360 graders ledelsesevaluering

Gennem reflekteret brug af trivselsmålinger skaber Furesø Kommune fremgang og sammenhæng mellem løsningen af kerneopgaven, ledelseskvalitet og arbejdsglæde.

Kontakt

Flemming Lorenz

Business Manager
T: +45 5161 8126
M: +45 5161 8126
I takt med øgede krav fra brugere og borgere samt implementeringen af en bølge af effektiviseringer i den offentlige sektor har flere og flere kommuner i de seneste år haft et større fokus på sammenhængen mellem løsningen af kerneopgaven og trivslen blandt medarbejderne.

Én af de kommuner er Furesø Kommune i Region Hovedstaden, som til daglig servicerer over 40.000 borgere. Kommunen bad Rambøll Management Consulting om at udvikle og gennemføre en trivselsundersøgelse, da Furesø Kommune ønskede at skabe fremgang og sammenhæng mellem løsning af kerneopgaven, ledelseskvalitet og arbejdsglæde.

På baggrund af Rambøll Management Consultings store erfaring med kommunale HR-målinger indgik parterne i 2012 et 5-årigt samarbejde. For at nå hele vejen rundt nøjedes kommunen ikke kun med en trivselsundersøgelse men supplerede med en 360 graders ledelsesevaluering og fik således et endnu mere nuanceret billede af organisationens tilstand og en ønsket strømlining i målingerne.

Et langvarigt parnerskab
Rambøll gennemførte i 2017 tredje måling i træk for kommunen, hvor udviklingen i design af spørgeramme, opfølgningen og en stigende jobtilfredshed har været synlig for organisationen i perioden.  Siden målingen i 2013 har medarbejderne i Furesø Kommune oplevet en stigende jobtilfredshed og engagement i deres arbejde. Alene fra målingen i 2015 til 2017 er kommunen enten gået frem eller har holdt samme niveau på alle trivselsspørgsmål i undersøgelsen.

Konkret har man i Furesø Kommune igennem årene da også arbejdet målrettet med medarbejder- og ledelsesudvikling. Kommunen har taget en lang række strategiske overvejelser i betragtning for undersøgelserne med det klare mål, at medarbejderne bedst muligt skal kunne løse de opgaver, de er blevet ansat til at løse, da det skaber engagement.

Det lyder åbenlyst, men er det langt fra, forklarer Flemming Lorenz. Han har været projektleder på alle tre målinger for Furesø Kommune og er én af Rambølls eksperter inden for design af medarbejderundersøgelser og ledelsesevalueringer:

- Mange kommuner kommer fra en praksis med HR-målinger, der lever sit eget, afgrænsede liv. Men vi ser generelt en stor bevægelse i fokus fra at behandle den interne trivsel som en statisk og endimensionel størrelse og så over til, at man i større omfang evaluerer på hele organisationen på tværs af afdelinger, ledelsesniveauer og arbejdsområder – og inkluderer samspillet med brugere og borgere. På den måde får man en helhedsforståelse af trivslen og engagementet blandt medarbejderne. Furesø Kommune er en stærk eksponent for den tænkning med fokus på kerneopgaven og en øget bevidsthed omkring brugernes og borgernes forventninger til kommunen.

Det tværgående samarbejde i fokus
I tråd med denne tendens har den seneste måling dermed også taget afsæt i hele organisationen med et skærpet fokus på det tværgående samarbejde, hvor både ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk har været involveret i udviklingen af design af spørgerammen.

Det har eksempelvis været vigtigt for kommunen at indfange muligheden for, at medarbejdere og ledere i højere grad kan samarbejde på tværs af afdelinger, og at alle har en klar forståelse af, hvordan man kan trække på hinandens ressourcer og erfaringer på tværs af organisationen og lederpipelines.  Via spørgeskemaundersøgelsen har kommunen dermed søgt at få afdækket, hvorvidt medarbejderne og lederne har nemt ved denne disciplin, og om det lykkes for dem i praksis:

- Vi skal løse opgaven på en stadigt smartere måde, hvor borgerne bliver set med et helhedssyn, og hvor det er os i kommunen, der tager ansvar for at være koordinerede i vores indsats. Resultatet er bedre service til borgerne og et mere intelligent ressourceforbrug, forklarer Nick Greve Hansen, som er effektiviserings- og HR-konsulent i Furesø Kommune og projektleder på trivselsundersøgelsen.

Guldet hentes i opfølgningen
I samme ånd arrangerede Furesø i kølvandet på undersøgelsens resultater handlingsorienterede opfølgninger i alle driftsenheder, da undersøgelsens indsigter skal udmøntes i konkrete tiltag.

Her har Rambøll bl.a. bidraget med en opfølgningsguide – en drejebog - som blev udviklet og skræddersyet i samarbejde med Furesø Kommune, hvor lederne, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter kan finde inspiration i tilrettelæggelsen af opfølgningsarbejdet. Det fælles ejerskab over processen er nøglen til bæredygtige udviklingstiltag, siger Nick Greve Hansen:

- Skemaets resultater i sig selv giver i grunden ikke noget - udover at vise et øjebliksbillede af organisationen. Det er nemlig i den efterfølgende kvalitative dialog, vi ser løsninger blive født, og det er dér, værdien ligger.

Som vidnesbyrd om at undersøgelserne bliver brugt til konkret udvikling, har kommunen i tillæg kunnet notere sig en mærkbar stigning i svarprocenten for hver undersøgelse. Hele 91 % af Furesø Kommunes medarbejdere har i 2017 besvaret undersøgelsen, hvilket er en stigning i forhold til seneste måling, hvor 84 % besvarede den tilsvarende måling.

Ydelser vi leverede: 
Evaluering og policyrådgivning
Medarbejder - og ledermålinger

 

 

Relaterede emner

Interviews sikrer TDC løbende kundeindsigt

På baggrund af indsigt fra 60.000 årlige kundeinterviews skabes langvarige kunderelationer og økonomiske resultater for TDC. Læs mere om projekter her

Hemmeligheden bag high performance teams

Måden hvorpå ansatte samarbejder og kommunikerer på i teams har stor indflydelse på deres jobtilfredshed og produktivitet. Læs hemmeligheden bag de bedst præsterende teams her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites