Dynamisk undersøgelse af forurening med klorerede opløsningsmidler

Undersøgelse af forurening med klorerede opløsningsmidler på industriejendom.

Undersøgelse af forurening med klorerede opløsningsmidler på industriejendom.

Kontakt

Dorte Harrekilde

Chefkonsulent
T: +45 5161 5838
Rambøll har udført en undersøgelse efter et dynamisk undersøgelseskoncept af en jord- og grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler. Forureningen er sket som spild i forbindelse med affedtning af metalemner på en industriejendom i Kvistgård. 

Opgaven er udført for Region Hovedstaden, som undersøger forureninger, der kan true grundvandsressourcen. Den forurenede industriejendom ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til Espergærde Vandværk. 

Undersøgelsen er udført efter det dynamiske koncept, hvor der lægges vægt på en høj datatæthed og hurtigt tilgængelige måleresultater. Det betyder blandt andet, at undersøgelsesforløbet løbende kan korrigeres, og der hurtigt kan nås frem til et grundlag for at beslutte, om forureningen skal afværges. Der benyttes forskellige undersøgelsesmetoder, som understøtter hinanden og gerne anvendes parallelt.

Afgrænsning af forureningen

Der er udført to intensive feltkampagner. Undersøgelsesaktiviteterne inkluderer TV-inspektion af afløbsledninger for at lokalisere utætheder og poreluftscreening med PID/ppbRAE for at afgrænse kendte forureningskilder og lokalisere nye kilder, boringer og geoprobe-sonderinger med MIHPT til afklaring af geologiske, hydrauliske og forureningsmæssige forhold, samt udtagning af luft-, jord- og vandprøver til akkrediterede analyser. Derudover er der udført et transekt af boringer på tværs af strømningsretningen med henblik på at kunne bestemme fluxen i grundvandet af forurening med klorede opløsningsmidler. 

Resultaterne visualiseres

Undersøgelsesresultaterne er løbende visualiseret i en konceptuel model, der tager udgangspunkt i en Geoscene 3D-model. Forureningsfluxe er beregnet, og der er risikovurderet i forhold til grundvandsressourcen og den eksisterende vandindvinding i området. 

Forskellige teknikker til afværgelse af forureningen er gennemgået og evalueret i et afværgeprogram, og der er udarbejdet et skitseprojekt. Risikovurderingerne er anvendt til at optimere afværgestrategien. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites