Maabjerg Bioenergy Drift A/S

Kontakt

Einar Gudmundsson

Senior Consultant
T: +45 5161 8962

Ydelser vi leverede

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro har en grøn linje (gylle og energiafgrøder) og en industriel linje (spildevandsslam og industriaffald). Projektet omfattede også tilkoblingsledninger til Holstebro Renseanlæg, Vinderup Varmeværk og omlastestation – i alt 50 km ledninger til gylle og gas.

Anlægget understøtter miljøvenlig udvikling i både landbruget og energisektoren i regionen. Biogasanlægget reducerer således udledningen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til vandmiljøet, mindsker lugtproblemer i forbindelse med spredning af gylle på markerne og sikrer en bedre brug af næringsstofferne i gyllen. Biogasanlægget styrker på denne måde landbrugssektorens konkurrencedygtighed.

Samtidigt er den lokale energiproduktion, baseret på vedvarende energikilder, steget. Alt i alt har anlægget medført en reduktion i udledningen af drivhusgasser på mere end 50.000 tons CO2-ækvivalenter om året.

Rambøll har bidraget med alle projektets rådgivningsydelser fra projektets start: identificering og kontrahering af biomassegrundlag, udvikling af projektkoncept, myndighedsbehandling, projektering, udbud og kontrahering, tilsyn og indkøring.

Råmateriale:
Ca. 800.000 tons gylle, organisk affald fra fødevareindustrien og spildevandsslam om året.

Energiteknologi:
Gasmotor

Energiproduktion:
21 millioner Nm3 biogas om året.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites