Merværdi i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Visualisering af Kagsåparkens Regnvandsprojekt i den sydlige del af parken

Visualisering af Kagsåparkens Regnvandsprojekt i den sydlige del af parken

Kontakt

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Vest
T: +45 51618569

Ydelser vi leverede

Rambøll har i forbindelse med Kagsåparkens Regnvandsprojekt lavet en analyse af den merværdi projektet vil give i form af fx rekreative muligheder og forbedring af biodiversitet. Økosystemtjenester er et værktøj der kan bruges til at planlægge og gennemføre helhedsorienteret klimatilpasning af byer.

Kagsåen ligger på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe Kommune og projektet gennemføres i samarbejde mellem de to kommuner og forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR. Vandkvaliteten i Kagsåen er dårlig og ofte påvirket af spildevand. Når der er kraftig regn, går Kagsåen over sine bredder, og en blanding af spildevand og regnvand skaber oversvømmelser langs åen og i nærområdet.

Regnvandsprojektet i Kagsåparken omfatter etablering af en bassinledning til optagelse af de eksisterende spildevandsoverløb, samt bearbejdning af terrænet i Kagsåparken, så regnvand kan renses og tilbageholdes i skybrudssituationer. Projektet vil således medføre, at regnvand og kloakvand adskilles, således at regnvand ledes over jorden, mens spildevand ledes under jorden i bassinledningen. Kagsåparkens Regnvandsanlæg planlægges desuden med henblik på at forbedre områdets landskabelige forhold.

Helhedsorienteret klimatilpasning

Rambøll har analyseret de miljømæssige og kulturelle merværdier af Kagsåparkens Regnvandsprojekt ved hjælp af økosystemtjenester. Analysen er et demonstrationsprojekt til illustrering af den positive værdiskabelse, der kan følge med klimatilpasningsprojekter i byer, hvis de planlægges ud fra et helhedsorienteret perspektiv og inddrager både tekniske funktioner, økosystembaserede funktioner og kulturelle hensyn.

Økosystemtjenester defineres som de goder og tjenester, vi som mennesker og samfund får fra naturen. I projektet er følgende syv økosystemtjenester analyseret og deres interne afhængighed illustreret:

  • Oversvømmelsesbeskyttelse
  • Ferskvand-kemisk og biologisk tilstand
  • Regulering af lugt og skadedyrskontrol
  • Opretholdelse af biodiversitet
  • Visuel oplevelse og æstetisk værdi
  • Rekreativ anvendelse
  • Uddannelse

Analysen viser blandt andet at regnvandsprojektet vil skabe værdi i form af øget biodiversitet i Kagsåparken, forbedret oversvømmelsesbeskyttelse, bedre muligheder for udendørs læring, reducering af forekomsten af roter i området, bedre forhold for rekreativ anvendelse samt en reduktion af miljøfremmede stoffer i Kagsåen og nedstrøms vandløb.

Økosystemtjenester som indgang til borgerdialog

Analysen af økosystemtjenester bidrager med kvalitativ og kvantitativ værdisætning af udvalgte tjenester samt anbefalinger og perspektiver, der kan anvendes i fremtidig planlægning og formidling af tilsvarende projekter. Analysen kan også giver inspiration til formidling af lignende projekter til borgere eller videreudvikling af projektet gennem dialog med politikere og beslutningstagere. 

Projektet er støttet af Vand i Byer og udført som et samarbejde mellem Gladsaxe og Herlev Kommuner samt forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR.

Læs mere om projektet Merværdi gennem økosystembaseret klimatilpasning i Assens Kommune

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites