Klimapåvirkning af grundvandsressourcen i København

Kontakt

Marlene Ullum

T: 51617885

Der har været fokuseret på konsekvenserne af klimaændringerne for følgende:

• Beregning af stigning i grundvandspotentialet i Københavnsområdet ved øget havniveau
• Øget afdræning via utætte kloakker
• Påvirkningen af salt-/ ferskvandsbalancen i det primære grundvandsmagasin
• Øget indtrængning af saltvand ved Carlsberg- og andre forkastninger
• Større/mindre grundvandsdannelse
• Ændring af vandføringen i søer og åer

Rambøll har udført modelscenarier der belyser konsekvenserne af dels øget havniveaustigning, dels ændringer i nedbørmønstret og temperatur. Fremskrivningen af klimaet tager udgangspunkt i IPCC's emissionsscenarier og bygger på koncept beskrevet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Scenarieberegningerne er udført med strømningsmodellen MIKE SHE, som er opstillet for hele Københavns kommune og nabokommunerne.

Følgende scenarier er vurderet:

• Referencescenarie (nuværende forhold)
• Havniveaustigning svarende til om 100 år
• Fremtidig nedbør - IPCC's emmissionsscenarie A2 og B2
• Kombinationen af havniveaustigning og fremtidig nedbør

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites