Vådområdeprojekter ved Lillebælt

Kontakt

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

For Kolding og Haderslev Kommune arbejder Rambøll med forundersøgelser af fire mulige vådområdeprojekter i forbindelse med reduktion af kvælstofbelastningen til Lillebælt, Jylland.
Projektet er med til at opfylde Vandrammedirektivet fra EU med hensyn til reduktion af næringsstofbelastningen til de indre farvande. Rambølls opgave er bl.a. at foretage opmålinger, hydrauliske beregninger og vurderinger, projektforslag og konsekvensvurderinger, herunder specielt i relation til nedtrækkende ørredsmolt. Hydrauliske beregninger foretages i MIKE11. Naturgrundlaget i området er samtidig undersøgt, og projekterne er tilpasset, så der ikke sker forringelser af de eksisterende naturværdier i området.

Forbedring af rekreative muligheder i bynær natur

I projektet ved Apotekerengen i Kolding By er der udover kvælstoffjernelsen fokus på rekreative de muligheder samt på at sikre og forbedre naturgrundlaget i de omkringliggende enge og moser. Ved løsninger for Birkemosen og Sillerup Bæk er der lagt vægt på genskabelse af de oprindelige vandløb. Alt i alt vil projektet efter gennemførsel være med til at forbedre de rekreative muligheder ved den bynære natur i området.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites