Vision og behovsafdækning

Anette Sebök

Anette Heidi Sebök

Afdelingsleder, Life Science & Pharma, Process Architecture
T: +45 5161 8415

Det er i den indledende visionsfase, rammerne for et projekt tegnes. Projektets vision og mål skal derfor undersøges og udfordres.

Som bygherre kan du have behov for en sparringspartner, når projektets vision og indledende mål skal afklares. Et projekt tager ofte udgangspunkt i et ønske om at skabe en udvikling eller en overordnet forandring. En god proces vil påvirke den måde projektet udmøntes på. Samtidig kræver det investeringer at starte projekter op, og det er derfor vigtigt, at du som bygherre får mest muligt ud af din investering.

Gennem en visionsproces kan bygherre/investor og øvrige interessenter udfolde visionen bag initiativet og blive bevidste om de mål og de effekter, som projektet forventes at generere. Det er i den indledende visionsfase, de første rammer for et projekt tegnes, og det er derfor vigtigt, at vision og målsætning undersøges og udfordres grundigt. Efter visionsproces og opstilling af mål vil der være behov for at konkretisere behov samt at se på, hvordan de bliver indfriet.

En visionsproces kan involvere mange interessenter – brugere, ansatte, elever, forældre, ledelse, investor, driftspersonale, myndigheder, naboer og politikere. Det er vigtigt at få afklaret hvem og hvornår de skal inddrages. En god og åben proces skaber ejerskab til et projekt.

En understøttende proces

Som bygherrerådgiver kan vi sammen med bygherre sammensætte og facilitere en proces, der understøtter en vision og matcher bygherrens behov. Vi tilpasser processen, så metoder og værktøjer understøtter arbejdet med visionen.

Eksempler på metoder og værktøjer, som vi anvender i en visionsproces:

Åbnende processer - brainstorming, fremtidsscenarier, "jeg drømmer om…" - kan f.eks. understøttes af øvelser eller oplæg, hvor man bringer fantasi og fremtidstænkning på banen gennem inspirationsfotos, tegninger/skitser, kort med udsagn. mv.

En visionsproces kan foregå som workshops, studieture samt inputs/oplæg fra fagfolk. Det er vigtigt, at forløbet ledes og sættes ind i en samlende kontekst, så alle forstår, hvordan deres bidrag vil indgå, og hvordan det bliver brugt i den videre proces. Vi har gode erfaringer med en opsamling på visionsprocessen - gerne i form af både tekst, illustrationer og skitser, da konklusioner og fælles billeder derved står stærkere i det videre forløb.

Visionsprocesser kan sammensættes på mange måder med øje for de brugere og interessenter, der indgår. Der vil ofte være flere niveauer i forhold til inddragelsen, idet interessenterne har forskellig indsigt og beslutningskompetence i forhold til det potentielle projekt.

Analyse og strategi

Parallelt med visionsproces kan det være relevant at udarbejde en række analyser, der kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer. Analyserne kan for eksempel være interessentanalyse, feasibility-analyse, markedsanalyse, analyse af de fremtidige behov og organisering mm. Det vil ligeledes være relevant at vurdere, hvilken udbudsstrategi, der er mest egnet i forhold til projektet. Læs mere om udbudsstrategier her.

Når både vision og bygherrens behov afdækket, er der skabt et grundlag for at udarbejde en strategi, et idéoplæg, et konkurrenceprogram eller byggeprogram, der skal danne grundlag for udvikling, design og udførelse af projektet.

Vi har gode erfaringer med at sikre en fortsat involvering af de interessentgrupper, som har været med i de helt indledende faser. Derved sikres projektets forankring og løbende justering hos interessenterne, så succeskriterierne indfries.

Læs mere kommunikation og brugerinvolvering her.

Analyse og strategi

Parallelt med visionsproces kan det være relevant at udarbejde en række analyser, der afdækker forhold og danner grundlag for prioriteringer. Analyserne kan for eksempel være interessentanalyse, feasibility-analyse, markedsanalyse, analyse af de fremtidige behov og organisering mm. Det vil ligeledes være relevant at vurdere, hvilken udbudsstrategi, der er mest ideel i forhold til projektet – vurdering af projekttype, kompleksitet, udviklingselementer, markedssituationen, interessenter, finansiering, tid mv. vil indgå i udbudsstrategien.

Læs mere om udbudsstrategier her

Når både vision og bygherrens behov afdækket, er der skabt et grundlag for at udarbejde en strategi, et idéoplæg, et konkurrenceprogram eller byggeprogram, som summerer bygherrens ønsker til projektet, og som danner grundlag for udvikling, design og udførelse af projektet.

Vi har positive erfaringer med at sikre en fortsat involvering af de interessentgrupper, som har været med i de helt indledende faser. Derved sikres projektets forankring og løbende justering hos interessenterne, så succeskriterierne indfries.

Læs mere kommunikation og brugerinvolvering her

DTU - Life Science & Bioengineering, programmering og konkurrenceprogram

Som bygherrerådgiver skal Rambøll levere en kortlægning og behovsafdækning i forbindelse en omorganisering af DTU Lyngby, der skal sikre bedre synergier mellem de forskellige fagretninger.

Agro Food Park

Agro Food Park, Masterplan, Konceptudvikling

Agro Food Park - en ny måde at samtænke udvikling og de fysiske rammer

Den Moderne By i Den Gamle By

Den Gamle By i Aarhus udvider med 3600 m2 og etablerer et historisk bykvarter og havnemiljø, der skildrer tiden fra 1870-1940.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites