Bygningsfysik & materialeteknologi

Klima, varmeisolering og fugtsikring er vigtige faktorer for bygningers levetid, indeklima samt brugernes velvære. Rambøll er en af markedets ledende aktører indenfor bygningsfysik, og sikrer robuste konstruktioner og et godt indeklima. Bygningsfysik omfatter vurdering af fugt og varme i relation til bygningsmaterialer, konstruktioner og hele bygningen. Derudover indeholder det grundlæggende kendskab til materialeegenskaber.

Microscope

Kontakt

Mari Brandl

Mari Brandl

Direktør, Renovering & Bygningsfysik
T: +45 5161 6363
LPS

Lars Peter Salmonsen

Senior Specialist
M: +45 51 61 24 63
Niels Papsø Skals

Niels Papsø Skals

Senior Chief Specialist
T: +45 51 61 43 96

Byggemateriale- og skimmellaboratorium

Ved byggeskader eller renovering kan en laboratorieanalyse være den bedste mulighed for at finde skadesårsagen og sikre en holdbar udbedring eller renoveringsløsning. Hvor en besigtigelse undersøger konstruktionens tilstand, kan en laboratorieanalyse give indblik i selve materialernes tilstand. Kombinationen af besigtigelse og laboratorieanalyser giver dig derfor hele billedet, og laboratorieanalysen kan være uvurderlig, hvis besigtigelsen ikke kan give et tydeligt billede af årsagen eller omfanget af en skade.

Med vores analyser kan du få årsagen til skaden, en prognose for skadesudviklingen og sikkerhed for korrekt valg af materialer ved renovering eller udbedring.

I laboratoriet kan vi bl.a. hjælpe med:

· Tilstandsvurdering af mørtelfuger vha. makroskopisk og mikroskopisk analyse. Laboratoriet kan afsløre mørteltype, sammensætning og evt. pigmentindhold, årsag til farveforskelle og misfarvning, give indblik I forholdene under blanding, bearbejdning og afsyring, betingelserne under hærdningen og forekomst af svind- og vedhæftningsrevner eller skader som følge af frost, gipsudfældninger og sulfatangreb. 

· Tilstandsvurdering af beton (makroskopisk og mikroskopisk); herunder bestemmelse af vand/cementtal, pasta- og vedhæftningsrevner, omslutning af armering, forekomst af stenreder, karbonatiseringsdybde, chloridindtrængning, forekomst af reaktive korn, deraf følgende skader og vurdering af rest-reaktivitet. 

· Analyse af natursten; herunder bl.a. bøjningstest, saltkrystallisationstest, termisk chok, termisk cykling, bestemmelse af permanente ekspansioner, rengøringstest, petrografisk analyse og specialundersøgelser.

· Mikroskopi af puds på isolering; herunder bestemmelse af lagtykkelser, vedhæftningsgrader, placering af armeringsvæv, hærdningsforhold, tilstand af armering og årsag til revner.

· Stereomikroskopi til karakterisering af diverse byggematerialer; bl.a. prøveopbygning, lagtykkelse af overfladebehandlinger, vedhæftning, revner, udfældninger og misfarvninger.

· Vurdering af restlevetid for hjælpekomponenter i stål – fx murbindere og udkragede stålprofiler.

· Vurdering af genbrugspotentiale for mursten og tagsten; herunder potentialet for udvinding fra et nedrivningsmodent byggeri, vurdering af restlevetid for tagsten og maksimal tilrådelig eksponeringsklasse for mursten. 

· Porefyldningstal som indikator for tegls frostfasthed (efter Murkatalogen, Anvisning M1)

· Bestemmelse af tegls brændingstemperatur (mål for frostfasthed og holdbarhed overfor saltbelastning)

· Skimmelanalyser: mikroskopi, kontaktprøver, tape-prøver, Myco-meter, DNA-prøver etc.

Rambøll kan desuden hjælpe med hele løsningen - fra den indledende besigtigelse, hvor vi kan tilbyde et bredt udvalg af ikke-destruktive (NDT), destruktive undersøgelser, prøveudtagning og laboratorieanalyse samt udbedringsforslag, projektering, udbud og byggeledelse.

Fugt

Fugttekniske forhold er hovedårsagen til de fleste bygge- og forsikringsskader i Danmark jf. Byggeskade-fonden.

Fugtproblemer kan skyldes lækager, kondens, utætheder i det vind- og damptætteplan, forkert materialevalg eller indbygget fugt. Fugt kan give anledning til både konstruktionsmæssige nedbrydninger samt skimmel- og svampevækst. Konsekvensen heraf er nedsat levetid og dårligt indeklima.

Rambøll har den viden og erfaring der skal til for at kortlægge årsager til fugtskader og finde løsning.

Fugtmåling

Fugtmålinger er vigtigt dokumentation igennem byggeprocessen og er desuden et grundlæggende parameter i kvalitetssikringen. Fugtmålinger kan blandt andet anvendes til at vurdere udtørring af konstruktioner byggefugt i forbindelse med opførelsen. Afhængig af den konkrete situation tilpasses metoderne for fugtmålingerne, så der opnås de bedste resultater.

Rambøll udfører fugtmålinger både i indeklima og i materialer. Fugtmålingerne kan yderligere suppleres med skimmelprøver.

Tagskanner

Fugtmålinger med en tagskanner anvendes til at lokalisere lækager og opfugtede områder i varme tage.

Tagskanneren er en kapacitiv måler, som kombineres med destruktiv opluk og tørre-veje-prøver for at kalibrere skanningen. Resultater fra tagskanninger giver det bedste resultat i opvarmningssæsonen, hvor fugten i tagkonstruktionen ligger højere oppe i konstruktionen grundet et udadrettet damptryk.

Metoden kan desuden være anvendelig på andre underlag, herunder betondæk.

Overvågning af indeklima

Fugtmåling med dataloggere anvendes til at overvåge indeklimaet og vurdere fugtindholdet varierende i forhold til årstid, fugtbelastning og ventilation.

Resultatet af fugtmålingerne kan anvendes til at dimensionere ventilationsbehov for forebygge skimmelvækst.

Træfugtmåler

Fugtmålinger med træfugtmåler anvendes til bestemme fugtniveauet i træ. Resultatet vises i vægt-% og kan blandt andet anvendes til at kontrollere byggefugt og kortlægning af eventuelle vandskader.

Kapacitiv måler

Fugtmålinger med en kapacitiv måler anvendes til at bestemme fordelingen af fugt i en konstruktion. Målingen udføres i materialernes overflade (ca. 10-20mm).

Målingen anvendes til lokalisering og omfangsbestemme af eventuelle opfugtede områder.

Højfrekvensmålere

Kapacitive fugtmålere kan forstyrres af salte og mineraler i konstruktioner grundet højere ledningsevne end vand. Højfrekvensmåleren bringer vandmolekyler i svinger og forstyrres dermed ikke af salte og mineraler.

Fugtmålinger med højfrekvensmåleren anvendes ofte til murede og støbte konstruktioner, hvor man kan forvente salte.

Indbyggede fugtmålere

Til overvågning af udviklingen af fugtindholdet i konstruktioner indbygges fugtcensorer, som logger temperatur, relativ luftfugtighed og fugtindhold.

Data fra logningen fjernaflæses og dokumenteres over perioder på op til 10 år.

Målingerne anvendes blandt andet til at vurdere udtørring og fugtophobning skjult i konstruktionen.

Skimmelundersøgelser

Rambøll har etableret et af markedets ledende indeklimalaboratorier, hvorfra der analyseres skimmelprøver fra hele landet. Vores rådgivere tilpasser skimmelregistreringer til de aktuelle materialer eller indeklima som er relevant for problemstillingen. Registreringer inkluderer luft og materialeprøver og/eller DNA-profiler der kan lokalisere skjulte fugtskader. Med udgangspunkt i prøverne udføres en vurdering af de nødvendige tiltag for at få et sundt og godt indeklima for brugeren. I er velkommen til at tage kontakt med vores indeklimaeksperter, som ser frem til at høre fra dig.

Varme- og fugtberegninger

I de indledende processer bør der udføres vurdering af fugt- og varmeforhold i konstruktionerne. Ved at udføre statiske og dynamiske beregninger vurderes en konstruktion over tid, så der undgås fugtskader både i forbindelse med byggeriets udførelse og hele dens levetid.

Rambøll har erfarne rådgivere, der kan beregne temperatur- og fugtforhold i konstruktioner, herunder udtørringsevne, kuldebroer, kondens- og skimmelrisiko. Til beregningerne anvendes simuleringsprogrammerne HEAT 2 og 3, WUFI Pro og 2D og Comsol.

Bygningsfysisk rådgivning

Bygningsproblemer relateret til ansvarsområder som arkitektur, konstruktioner og tekniske installationer kan være komplicerede og falder let mellem to stole.

Bygningsfysiker identificerer de udfordringer der er i projekter, primært relateret til varmeisolering og en fugtrobust klimaskærm. Det er særlig vigtigt for rum med høj fugtbelastning eller krævende temperaturforhold, såsom vådrum, svømmehaller, frostlager eller produktionslokaler.

Ved at inddrage en bygningsfysisk rådgiver i en tidlig fase eller i forbindelse med granskning af projekter kan man synliggøre problemstillinger tidligere i processen, og dermed reducere fejl og mangler i byggeriet.

Materialeteknologi

Forkert valg af materialer, der ikke er egnede til formålet, fører til nedsat levetid for byggeriet. Nye eller renoverede bygninger kan således opleve fugtskader relativt tidligt i sin levetid.

Materialer skal vælges af hensyn til de påvirkninger, som den aktuelle konstruktion udsættes for. Ved renovering skal der endvidere være et sammenspil mellem nye og eksisterende materialer. Det gælder blandt andet ved en efterisolering, hvor konstruktionens forudsætninger ændres, hvilket kan medføre risiko for skimmelvækst, korrosion, kondens- og fugtskader.

For at undgå skader kan man vælge afprøvede og dokumenterede materialer, og indbygge dem efter kendte metoder. Ønskes det at implementere nye løsninger skal det overvejes i forhold til dansk klima og byggeskik.

Rambølls eksperter besidder stor viden omkring allerede eksisterende materialer, og kan desuden tilbyde rådgivning i forbindelse med nye produkter på markedet.

Termografi og lufttæthed

Der stilles strenge krav til bygningernes energieffektivitet og brugerens komfort. Merisolerede konstruktioner stiller skærpede krav til kuldebroer og lufttæthed for at undgå skimmelvækst og fugtskader. Rambøll tilbyder rådgivning vedrørende klimaskærmens lufttæthed, som kan medføre store energibesparelser og øget komfort. En del af rådgivningen kan desuden indeholde termografering og måling af trækgener. Termograferingen anvendes til at vurdere risikoen for skimmelvækst på frie overflader i forhold til bygningens anvendelse, og kan desuden anvendes til at kortlægge eventuelle fugtskader, manglende isolering og/eller utæt dampspærre. 

 

Læs mere

Kontrol af betonsøjler med korrugerede rør

Samlingen af betonelementer i nye bygninger er yderst vigtig, ikke kun for bygningernes statik men også mht. støj og lugtgener.
Læs mere om hvordan man undgår frostskader i vores brochure om kontrol af betonsøjler med korrugerede rør.

Relaterede projekter

Banedanmark - asbestregistrering

Banedanmark valgte Rambøll til at gennemgå samtlige Banedanmarks bygninger over hele landet, dvs. ca. 200 bygninger, for asbest. Derudover har Rambøll udarbejdet procedure for information omkring asbest og håndtering af eventuel asbest i bygningerne.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites