Certificeringsordning for brandrådgivere

Er du klar til at blive certificeret brandrådgiver? Så tilbyder Rambøll dig en tryg, uvildig og effektiv certificeringsproces. Rambøll er akkrediteret af DANAK til at certificere brandrådgivere inden for brandklasse 2, brandklasse 3 og 4 og til at foretage tredjepartskontrol. Med Rambølls erfaring og ekspertise indenfor brand og sikkerhed er du sikret høj kvalitet under hele forløbet.

Certificering af brandrådgivere

Kontakt

Logo med blå flamme for brandcertificering

Brandcertificering, Rambøll

T: +45 5161 4408

> Ansøg om at blive certificeret brandrådgiver her

Fra januar 2020 er den kommunale tekniske byggesagsbehandling blevet erstattet af den nye certificeringsordning. Her skal den certificerede brandrådgiver dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018.

Brandrådgivere kan certificeres til brandklasse 2, til brandklasse 3 og 4 eller til at foretage tredjepartskontrol, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer.

Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 

Det er vores mål at ansøgere og andre interessenter oplever en objektiv, velkvalificeret og retfærdig certificeringsproces, hvor certificeringsaktiviteter udføres upartisk og med rette kompetencer. Certificering, Rambøll er en selvstændig afdeling i Rambøll-koncernen.

Hvordan bliver jeg certificeret?

For at blive certificeret hos Certificering, Rambøll skal du udfylde og indsende ansøgningsblanketten og vedhæfte bilag, der dokumenterer dine kvalifikationer og kompetencer. Ansøgningsmaterialet udgør grundlaget for, at vi kan vurdere og bedømme om dokumentationen er dækkende og opfylder kravene i certificeringsordningen. Ansøger du til brandklasse 2, skal du herudover deltage i en mundtlig prøve. Ansøger du til brandklasse 3 og 4 eller til tredjepartskontrol, skal du i din ansøgning indsende et velegnet projekt, du selv vælger, samt give en mundtlig fremlæggelse af projektet.

Rambøll har kontorer over hele landet, hvilket gør det fleksibelt for dig, når du som et led i certificeringen enten skal til Brandklasse 2 prøve eller give mundtlig fremlæggelse af et projekt.

Til din forberedelse til ansøgningen anbefaler vi, at du udover at orientere dig her på hjemmesiden, læser vores ansøgningsblanket, dertilhørende vejledning og ikke mindst bilagsoversigten, der oplister kravene til certificeringsordningen

Herudover henviser vi også til ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” (BEK nr. 1304 af 17/06/2021), hvor kravene i certificeringsordningen fremgår af §18-§27, og til den tilhørende vejledning.
I ”Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)” (BEK nr. 1399 af 12/12/2019, med tilhørende ændringer) er kapitel 1, 5, 27, 29, 30, 32 og 34 essentielle.

Vi guider dig sikkert gennem ansøgningsproceduren her på hjemmesiden, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til certificeringsordningen eller processen under din forberedelse til ansøgningen. 

Ændringerne i nyeste certificeringsbekendtgørelse (BEK nr. 1304 af 17/06/2021):

Ved ansøgning til brandklasse 2 er der nu krav om, at ansøger skal dokumentere to års erfaring med design og projektering af brandforhold i byggearbejder indenfor de seneste fem år.

Ved ansøgning til brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol, må projekter maksimalt være otte år gamle på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunktet for udstedelse af byggetilladelse eller fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Der er ændret på få aspekter vedr. den årlige stikprøvekontrol, f.eks.
Projekter der udtages til stikprøvekontrol udtages på grundlag af sluterklæring, og ikke ibrugtagningstilladelse som tidligere.

Der er åbnet for muligheden for at skifte certificeringsorgan.

 

Certificeringsprocessen

Hvordan forløber certificeringsprocessen trin for trin?

Ansøgningsproces

Når du skal ansøge om at blive certificeret brandrådgiver, skal du udfylde ansøgningsblanketten, som du finder link til nedenfor. Der finder du også link til den udførlige vejledning til ansøgningen, link til CV-skabelon samt links til bilagsoversigter for de forskellige brandklasser/tredjepartskontrol.

Bilag 5 er en bilagsoversigt som indeholder et detaljeret skema med certificeringsordningens krav. Her i du skal notere dine kompetencer med henvisning til dine respektive bilag, der dokumenterer din opfyldelse af kravene.

Der er mulighed for at tilføje kommentarer, herunder om der er særlige behov, vi skal tage højde for under certificeringsprocessen. Læs og markér samtykkeerklæringerne og indsend ansøgningen.

Du får besked om, hvorvidt dit ansøgningsmateriale er fyldestgørende og oplysning om den forventede behandlingstid. Er ansøgningsmaterialet ikke fyldestgørende, skal du indsende den manglende dokumentation indenfor en angivet tidsfrist. Er det ikke muligt at fremsende manglende dokumentation, afsluttes ansøgningsprocessen.

Certificeringsproces

Under certificeringsprocessen vurderes og bedømmes dit ansøgningsmateriale samt prøve eller projektfremlæggelse af én eller to uvildige bedømmere, der foretager vurderingen og bedømmelsen uafhængigt af hinanden. Den endelige beslutning om certificering foretages efter prøven/projektfremlæggelsen og bedømmerne har udarbejdet deres endelige bedømmelse. Efter behov kan der indkaldes en uvildig beslutningstager.

Bedømmere og beslutningsansvarlig screenes forud for hver enkelt certificeringsproces for at eliminere enhver interessekonflikt og for at sikre, at den rette kompetence, erfaring og uafhængighed i forhold til den pågældende ansøger er tilstede.

Ansøgningsmaterialet vurderes og bedømmes i forhold til, hvor vidt dokumentationen af dine kvalifikationer og kompetencer lever op til de relevante krav i certificeringsordningens bekendtgørelse (BEK 1304) og Bygningsreglementet 2018.

Brandklasse 2 prøve

Ved ansøgning til brandklasse 2 indgår du aftale med Certificering, Rambøll om afholdelse af brandklasse 2 prøven.

Prøvens formål er at undersøge din viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm. i forhold til byggeri i brandklasse 2. Prøven skal teste din evne til at anvende bygningsreglementets krav i BR18, kapitel 5 og vejledninger hertil for byggeri i brandklasse 2, herunder at kunne beskrive, hvordan dele af et byggeri i brandklasse 2 kan brandsikres. 

Prøven er mundtlig og er udformet som et casestudie. Du får 45 minutters forberedelsestid og derefter er der afsat ½ time til fremlæggelse og spørgerunde med én eller to bedømmere.

Casen

Du skal kunne forvente at få udtrukket en case inden for hver af de præaccepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, bilag 1-11, da man som BK2 skal kunne fungere inden for alle disse typer bygninger. Casen skal illustrere en arbejdssituation, hvor du skal tage stilling til de brandmæssige aspekter – dog ikke en fuldstændig brandstrategirapport -  men du skal rundt om en del af de elementer der er krav om og det skal give et indtryk af din viden om BR18, herunder kapitel 5: Brand og godtgøre at du ved hvor du skal søge og hente informationer.

Det kan være at du får en case om et supermarked, et forsamlingslokale eller en industribygning m.m.  som skal løses med de præaccepterede vejledninger. Du får udleveret tegning/tegninger af situationen og et fakta-ark som beskriver, hvilke elementer du skal redegøre for. Du skal derefter indplacere og redegøre for anvendelseskategori og risikoklasse. Ligesom du skal forholde dig til evakuering, konstruktioner, brandtekniske installationer og materialernes brandtekniske egenskaber. Andre emner kan være redningsberedskabets indsatsmuligheder og drift.

Derudover skal du være orienteret omkring, hvordan et certificeret virke til BK2 foregår og hvilke krav til dokumentation og kontrol et byggeprojekt i BK2 kræver.

Det anbefales at du som ansøger er orienteret i alle kapitler og bilag tilhørende BR 18 kapitel 5, 29, 30, 32, og 34 samt den gældende certificerings bekendtgørelse, så du ved prøven ikke behøver at bruge unødig tid til at finde rundt i dokumenterne.

Du kan medbringe din egen PC til prøven, og det anbefales, at du har downloaded ovenstående dokumenter inden prøven. Under prøven kan du frit søge i disse dokumenter på din PC.


Mundtlig fremlæggelse af projekt

Ved ansøgning til brandklasse 3 og 4 eller tredjepartskontrol indgår du aftale med Certificering, Rambøll om afholdelse af den mundtlige fremlæggelse af et projekt.

Ved projektfremlæggelsen skal du redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med god faglig praksis.
Efter fremlæggelsen vil de to bedømmere stille spørgsmål af afklarende og uddybende art. Der er afsat en ½ time til projektfremlæggelsen og ½ time til spørgerunden.

Ønsker du at anvende en power point præsentation til din fremlæggelse, må den kun indeholde information, der tillige indgår i den indsendte dokumentation. Power pointen skal du vedhæfte ansøgningen i pdf-format.
Du kan medbringe dit ansøgningsmateriale og præsentation på din pc. Derudover kan du medbringe din præsentation på tryk med få understøttende noter.

Brandklasse 2 prøven og den mundtlige projektfremlæggelse for de øvrige brandklasser kan foregå på Rambølls lokalkontorer i Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense eller på Rambølls hovedkontor i København. Det er muligt, at du deltager i prøven eller fremlægger via videokonferencerum overfor bedømmere på anden lokation. I så fald vil en tilsynsførende være til stede på din lokation.

Inden afholdelse af prøven eller projektfremlæggelse skal du underskrive en fortrolighedserklæring om ikke at offentliggøre bedømmelsesmaterialer mv., samt at du ikke tager del i svigagtig praksis ved prøven/fremlæggelsen.
 
DANAK kan, som et led i deres kontrol af, om Certificering, Rambøll til stadighed lever op til kravene som akkrediteret certificeringsorgan, overvære prøven eller projektfremlæggelsen.

Beslutning om certificering

Er betingelserne for certificering opfyldt, udstedes et certifikat, du skal underskrive og returnere til Certificering, Rambøll inden for en given tidsfrist, før det er gyldigt. Certificeringens gyldighedsperiode er fem år for brandklasserne 2-4 samt for tredjepartskontrol.

Der foretages indberetning til Bolig- og Planstyrelsen om, hvilken brandklasse du er blevet certificeret til.

Er betingelserne for certificering ikke opfyldt, gives skriftligt afslag om certificering. Beslutningen kan ankes til Certificering, Rambøll.

Kontrol og recertificering

Som certificeret brandrådgiver skal du hver 12. måned indsende en oversigt over alle de projekter, du har virket i som certificeret brandrådgiver det forløbne år og hvortil der som minimum er meldt byggetilladelse. Oversigten anvendes til at vurdere, om du til stadighed lever op til kravene i certificeringsordningen. Desuden anvendes projektlisten til at udvælge minimum et projekt årligt til stikprøvekontrol, i tvivlstilfælde og ved recertificering.

Stikprøvekontrol og tvivlstilfælde

For stikprøvekontrol udtager Certificering, Rambøll dokumentation fra et tilfældigt projekt fra den årlige projektliste, til bedømmelse. På det udtagne projekt skal der foreligge en sluterklæring.

Når dit projekt udtages til stikprøvekontrol, vil du blive bedt om at indsende fyldestgørende dokumentation.

Du informeres om, hvorvidt betingelserne for certificering stadig er opfyldt. Er betingelserne ikke længere opfyldt, oplyses om, hvorvidt suspendering eller fratagelse af certificering er på tale.

Certificering, Rambøll kan herudover, i tilfælde af tvivl om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, på et hvert tidspunkt rekvirere fyldestgørende projektdokumentation, der skal indsendes inden for fire uger.

Recertificering

For certificerede brandrådgivere skal der foretages recertificering hvert 5. år. Recertificeringen består af en projektgranskning samt for certificerede til brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrollanter en projektfremlæggelse.

Ved recertificering udtager Certificering, Rambøll et eller flere projekter, hvortil der foreligger en sluterklæring for brandforhold inden for de seneste 5 år, til kontrol af den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den oversigt, den certificerede brandrådgiver har indsendt hver år.

Fyldestgørende dokumentation til bedømmelse skal indsendes inden for fire uger. Projektet granskes og den certificerede indkaldes til en projektfremlæggelse. Hvis betingelserne er opfyldt, udstedes nyt certifikat. Er betingelserne ikke opfyldt, oplyses du om, hvorvidt der er tale om en suspendering eller en fratagelse af certificering.

Ansøgningsblanket og vejledning til ansøgning

Ansøgningsblanketten til at blive certificeret brandrådgiver hos Certificering, Rambøll og den tilhørende vejledning samt CV-skabelon og bilagsoversigt fungerer som et samlet hele.

Vejledningen til ansøgning og bilagsoversigten for den brandklasse eller tredjepartskontrol du ansøger om, kan med fordel printes ud og anvendes som tjekliste undervejs i din forberedelse til at ansøge.

CV skabelonen udfyldes med oplysninger om dine uddannelser, kurser, ansættelser og relevante projekter og vedhæftes ansøgningsblanketten. Bilagsoversigten skal ligeledes udfyldes og vedhæftes ansøgningsblanketten. CV skabelonen og Bilagsoversigten dokumenterer din opfyldelse af certificeringsordningens krav.
I bilagsoversigterne finder du også information om den mundtlige fremstilling: brandklasse 2 prøven samt projektfremlæggelsen.

I ansøgningsblanketten, vejledning og bilagsoversigt henvises der løbende til bekendtgørelsen om certificeringsordningen (BEK nr. 1304), vejledning til denne og til bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018 (BR 2018). Links til disse finder du i afsnittet 
"Hvordan bliver jeg certificeret" ovenfor.

Se Vejledning til ansøgning.

Se CV-skabelon.

Se Bilagsoversigt for brandklasse 2.

Se Bilagsoversigt for brandklasse 3 og 4.

Se Bilagsoversigt for tredjepartskontrol.

> Ansøg om at blive certificeret brandrådgiver her

Certificering af brandrådgivere med udenlandske kvalifikationer og kompetencer

Vi behandler ansøgninger fra alle EU-medlemslande, lande i EØS eller fra andre lande, som EU har indgået aftale med om gensidig anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. Certificering forudsætter dokumentation af, at kvalifikationer og kompetencer ikke er væsensforskellige fra kravene i certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1304.

Ansøgnings-, certificerings- og re-certificeringsprocessen er identisk med processerne beskrevet ovenfor. Ansøgnings- og bedømmelsessprog kan være dansk eller engelsk.

Såfremt der er væsentlig forskel mellem dine kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1304, skal du påvise, at du har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer, eksempelvis ved relevant kursus.

For more information about Certification of foreign fire safety consultantssee below.

Priser

Årligt gebyr for kontrol og stikprøve, samt pris for recertificering afventer vejledning fra Bolig- og Planstyrelsen.

Priser certificering af brandrådgivere

Brandklasse 2

 

Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale

6.000 DKK

Certificering til BK2

17.000 DKK

Årligt gebyr for registrering af projekter

7.000 DKK

Stikprøvekontrol 

17.000 DKK*

 Gebyr for ansøgning til recertificering (hvert 5. år) 7.000 DKK 

Recertificering (hvert 5. år)

17.000 DKK

Brandklasse 3 og 4

 

Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale

6.000 DKK

Certificering til BK3 og 4

43.750 DKK

Årligt gebyr for registrering af projekter

7.000 DKK

Stikprøvekontrol 

 

18.000 DKK

 Gebyr for ansøgning til recertificering (hvert 5. år)  7.000 DKK

Recertificering (hvert 5. år),

43.750 DKK

Tredjepartskontrol

 

Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale

6.000 DKK

Certificering til tredjepartskontrol

53.750 DKK

Årligt gebyr for registrering af projekter

7.000 DKK

Stikprøvekontrol

 

21.000 DKK

 Gebyr for ansøgning til recertificering (hvert 5. år)
 7.000 DKK

Recertificering (hvert 5. år)

53.750 DKK

 Skift af certificeringsorgan  
 Administrationsgebyr  5.000 DKK
 Hvis materialet skal granskes ekstra  5.000 DKK

Certificering og re-certificering, udenlandske kompetencer følger ovenstående priser

Midlertidig eller lejlighedsvis certificering følger ovenstående priser

 Behandling af anke eller klage. Pris udgør 75% af ovenstående priser

 

Oprettelsesgebyr betales ved ansøgning om certificering. Resterende beløb for certificering betales når granskningen igangsættes.
Viser det sig under granskningen, at materialet er svært tilgængeligt grundet manglende struktur, vil certificeringsorganet i særlige tilfælde kunne opkræve et ekstra gebyr.

Prisen kan justeres såfremt Bolig- og Planstyrelsen ændre lovgrundlaget.
Prisen reguleres 1 gang årligt pr. 1. januar med ændringen af ILON12 (MA Rådgivning mv.)

Betingelser for Certificering, Rambølls certificeringsordning

Nedenfor finder du de betingelser der gælder inden for certificeringsordningen, udover hvad der fremgår af krav mv. jf. bekendtgørelsen om certificeringsordningen (BEK nr. 1304), vejledning til denne og bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018 (BR 2018) 

Oplysningspligt

Som certificeret brandrådgiver er du forpligtet til omgående at oplyse Certificering, Rambøll om forhold, der kan påvirke din evne til fortsat at opfylde certificeringskravene. 
Tilsvarende skal du meddele Certificering, Rambøll hvis du ikke længere ønsker at opretholde din certificering.

Fratagelse af certificering

Certificering, Rambøll kan ud fra en objektiv og saglig vurdering beslutte at fratage en certificeret brandrådgivers certificering.

Årsagen til fratagelse af certificeringen kan eksempelvis være, at Certificering, Rambøll finder, at en certificeret brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med kravene til brandrådgiveres virke, eller ikke lever op til aktivitetskravet. Det kan være grundet en berettiget klage over en certificeret brandrådgivers virke eller ved misbrug af certifikat.
Ved fratagelse af certificering skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.

Certificering, Rambøll kan beslutte, at en fratagelse af certificeringen kan undtages, såfremt den manglende opfyldelse ikke kan lægges den certificerede brandrådgiver til last, eksempelvis ved arbejdsfravær pga. barsel eller sygdom. Der fastsættes en ny frist for den certificerede brandrådgiver til at dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt.

Suspendering af certificering

Suspendering af certificering kan komme på tale indtil forholdene, indenfor en af Certificering, Rambøll fastsat tidsfrist, igen er bragt til overensstemmelse med kravene.
Såfremt der ikke rettes op på de forhold, der førte til suspenderingen, indenfor tidsfristen, fratages certificeringen.
Ved suspendering af certificering skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.
Årsager til suspendering kan f.eks. være, at den certificerede brandrådgiver ikke indsender oversigt over projekter eller projektdokumentation rettidigt.

Indskrænkning og udvidelse af certificering

Hvis den certificerede brandrådgiver ikke kan opretholde kravene til vedkommendes certificeringsområde, kan en indskrænkning til lavere brandklasse komme på tale, såfremt kravene her til stadig er opfyldt og forholdene taler herfor.

Ved indskrænkning af certificeringsområde skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.

Er brandrådgiveren certificeret til brandklasse 2, vil certificeringen ikke kunne indskrænkes, og certificeringen vil dermed blive tilbagetrukket.

Ønsker den certificerede brandrådgiver at udvide sin certificering til en højere brandklasse eller til tredjepartskontrol skal der dokumenteres for kravforskellene mellem den opnåede brandklasse og den ønskede.

Certificerede brandrådgivere til brandklasse 2 skal lave en ny ansøgning til den ønskede højere brandklasse.

Hvis en brandrådgiver er certificeret til brandklasse 3 og 4, skal der sendes en mail-ansøgning om dette til brandcertificering@ramboll.dk, hvorefter certificeringsorganet vender tilbage med en beskrivelse af processen.
Der vil være forskel på processerne, da kravforskellene kan betyde at der skal sendes et nyt projekt ind til granskning og projektfremlæggelse, hvis ikke projektet ved opnåede certificering lever op til kravene til certificering til tredjepartskontrol.

Skift af certificeringsorgan

Certificeret rådgiver kan ansøge Certificering, Rambøll om at skifte fra et andet certificeringsorgan.
 Ansøgningen skal indeholde:
 •  Gældende certifikat.
 • Alle afgørelser, der er truffet over for den certificerede i indeværende certificeringsperiode.
 • Alle resultater af de årlige bedømmelser af den certificeredes virke i indeværende certificeringsperiode.
Ansøgningen sendes som mail til: brandcertificering@ramboll.dk
 

Misbrug af certificering

Du må ikke fremsætte erklæringer om certificering, der ligger udenfor det område, certificeringen omfatter.

Du må ligeledes ikke anvende certificeringen på en måde, der kan bringe Certificering, Rambøll i miskredit, og ikke fremsætte erklæringer vedrørende certificeringen, som Certificering, Rambøll kan betragte som misvisende eller uautoriserede.

I tilfælde af suspendering eller fratagelse af certificering skal du afstå fra forsat at markedsføre dig som certificeret, mens certificeringen er suspenderet, eller ved fratagelse, afstå fra fortsat at henvise til din status som certificeret.

Anke og klage

Såfremt du ønsker at anke afslaget om at blive certificeret, kan du anke til Certificering, Rambøll. Her vil det være en medarbejder, der ikke har været involveret i din certificeringsproces, der verificerer og validerer anken konstruktivt og upartisk. Anken skal være skriftlig og være Certificering, Rambøll i hænde senest fire uger efter modtagelse af afslag. Modtagelse af anken bekræftes og der gives løbende besked om, hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet og at behandlingen af anken er afsluttet.

Ønsker du at klage over certificeringsaktiviteterne, kan du indsende en klage til Certificering, Rambøll. Her vil det være en medarbejder, der ikke har været involveret i din certificeringsproces, der verificerer og validerer klagen konstruktivt og upartisk. Klagen skal være skriftlig og kan kun omhandle de certificeringsaktiviteter som Certificering, Rambøll er ansvarlig for. Modtagelse af klagen bekræftes og der gives løbende besked om, hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet og at behandlingen af klagen er afsluttet.

Certificering, Rambølls afgørelser efter certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1304 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Modtager Certificering, Rambøll en underbygget klage over en certificeret person, forelægges dette den pågældende såfremt det skønnes relevant og alt afhængig af klagens karakter, undersøges det, om der skal foretages yderligere i form af suspendering eller fratagelse af certificering.

Anker og klager sendes til brandcertificering@ramboll.dk

Fortrolighedskrav

Behandling af anker og klager i Certificering, Rambøll er underlagt fortrolighedskrav, ligesom al anden certificeringsaktivitet, der på nogen måde relaterer sig til ansøgere og certificerede brandrådgivere. En certificeret brandrådgivers status indberettes dog til Bolig- og Planstyrelsen. Ligeledes skal Certificering, Rambøll ved forespørgsel verificerer og oplyser om en person har en gældende certificering og inden for hvilken brandklasse eller som tredjepartskontrol.

Persondata

De under certificeringsprocessen indsamlede oplysninger arkiveres hos Certificering, Rambøll og opbevares i fem år efter at kundeforholdet er ophørt. Læs mere om hvordan vi behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik for Certificering, Rambøll.

Certificering, Rambølls rådgivende udvalg

Certificering, Rambøll har oprettet et rådgivende udvalg med interessenter fra ingeniør- og byggebranchen. Formålet er uformelt og uforpligtende at udveksle viden og synspunkter vedrørende certificeringsordningen for brandrådgivere. Medlemmer er udvalgt på baggrund af deres erfaring, branchekendskab, vidensområder mv., således at der er bred repræsentation i udvalget. 

Hvilke krav stilles der for at blive certificeret til de forskellige brandklasser?

Bygningsreglementet 2018 og certificeringsordningen indeholder fire brandklasser og fire risikoklasser, der anvendes for at bestemme en bygnings kompleksitet – og dermed hvilke løsninger, der skal anvendes ved det enkelte byggeri. Ved certificering som brandrådgiver er der krav om at dokumentere viden om og kompetencer indenfor byggetekniske forhold og anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold samt brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning - svarende til bygningens brandklasse:

Brandklasse 1

 • Ingen krav om certificering til byggearbejde omfattet af brandklasse 1

Brandklasse 2

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Men ingen krav om ECTS-point, der relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
 • Dokumentere to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projektering af brandforhold i byggearbejder eller tilsvarende erfaring
 • Projekt skal ikke indsendes til bedømmelse

Brandklasse 3 og 4

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
 • Dokumentere tre års erfaring indenfor de seneste seks år med anvendelse af brandteknisk dimensionering
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse

Tredjepartskontrol

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
 • Hvis personen ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, skal syv års erfaring inden for de seneste 12 år dokumenteres
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse

 

Certification for fire safety consultants with foreign qualifications and competences

If you would like to qualify as a certified fire safety consultant on Danish construction projects, certification is open to consultants with foreign qualifications and competences. To be certified you must meet the Danish requirements.
Please read more here.

Certification for fire safety consultants – temporary or occasionally work

Certification for fire safety consultants is also open to foreign consultants who wish to advise on fire safety on Danish construction projects on a temporary or occasional basis. To be certified you must meet the Danish requirements.
Please read more here.

 > Ansøg om at blive certificeret brandrådgiver her

Vejledning og bilagsoversigter

Vejledning til ansøgning

RFCMS0011v30 Vejledning til ansgning


Bilagsoversigt til brandklasse 2

RFCMS-0-022-v3.0 Bilagsoversigt til brandklasse 2


Bilagsoversigt til brandklasse 3 og 4

RFCMS0023v30 Bilagsoversigt til brandklasse 3 4


Bilagsoversigt til tredjepartskontrol

RFCMS-0-024-v4.0 Bilagsoversigt til tredjepartskontrol


Mere information

Akkreditering

Certificering, Rambøll er akkrediteret af DANAK

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites