Energimærkning

Supplerende energiydelser

Kontakt

Det overordnede ansvar for daglig drift, certificering og administration vedrørende energimærkning for Rambøll i hele Danmark ligger hos Rambøll i Aalborg. Her har vi 9 medarbejdere, der beskæftiger sig med energimærkning dagligt og har stor erfaring hermed.

Herudover er der medarbejdere på de enkelte lokale kontorer i hele landet, som ligeledes udfører og har stor erfaring med energimærkning.

Vi tilstræber altid, at energimærkningen sker hurtigst muligt efter aftale med kunden.

Har du spørgsmål eller ønsker et uforpligtende tilbud på energimærkning, kontakt da:

Mads Hedeman Madsen

OVERORDNET ANSVARLIG FOR ENERGIMÆRKNING | CERTIFICERET ENERGIKONSULENT SENIOR PROJEKTCHEF
T: +45 5161 7542

Andreas Kjær Frederiksen

KVALITETSANSVARLIG FOR ENERGIMÆRKNING | CERTIFICERET ENERGIKONSULENT BÆREDYGTIGHED, DGNB KONSULENT
T: +45 5161 1289

Rambøll udfører energimærkning af alle typer bygninger. Vores dygtige fagspecialister og energikonsulenter har den nyeste viden på området og med vores lokale tilstedeværelse på 13 kontorer i helt landet er det ikke langt fra første kontakt til endelig energimærkning. 

Hvad er et energimærke?

En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige stand og har 2 formål:

 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en
  bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, der kan betale sig at gennemføre: hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Energimærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

Der er krav om energimærkning ved:

 • Nybyggeri
 • Eksisterende byggeri til salg eller udleje
 • Opvarmet bygningsareal på 1000 m2 eller derover

Nybyggeri

Alle nye bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes som en kontrol af, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet. Det gælder:

 • Enfamilieshuse og række-, kæde- eller dobbelthuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktieboligfællesskab
 • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger
 • Sommerhuse
 • Erhvervslokaler

Eksisterende byggeri

Eksisterende bygninger som udlejes eller skal sælges skal have et gyldigt energimærke.

Opvarmet bygningsareal

Ejendomme over 1000 m2 skal altid have en gyldig energimærkning, uanset om der foretages salg eller udleje. Bygninger over 600 m² som ofte besøges af offentligheden skal ligeledes altid have en gyldig energimærkning.

Mærk fremtiden

Når energiforbruget i bygninger sænkes, afspejles resultaterne på udgifter til både varme og el. CO2 udslippet reduceres til gavn for miljøet og indeklimaet forbedres ved at udjævne store varme/kuldeforskelle. Energimærkning af byggeri hjælper med at få overblik over energiforbruget og med at identificere muligheder for energimæssige forbedringer, der kan indgå i det daglige drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Energimærkning er dermed en form for varedeklaration for byggeriet, når det skal sælges eller lejes ud, og fortæller om byggeriets energimæssige stand.

Energimærkningens gyldighed

Energimærker er gyldige i enten 7 eller 10 år, afhængigt af det besparelsespotentiale som det enkelte energimærke anfører.

Hvordan energimærker vi?

Energimærkningen foregår ved, at bygningen måles op hvorefter omfanget af isoleringen i bygningens forskellige konstruktioner vurderes grundigt. Døre, vinduer, varme- og brugsvandsinstallationer, ventilation og lignende gennemgås. Dernæst udregner vi bygningens energiforbrug.

Bygningens energiforbrug klassificeres i henhold til Energistyrelsens mærkeskala, der går fra A2020 til G, hvor A2020 er bedst og G er dårligst. Energimærkning er lovpligtig ved salg og udlejning. Vi arbejder tæt sammen ejendomsmæglere, myndigheder og advokater i energimærkningsarbejdet.

Energirådgivning bygger på erfaring

Energimærkning er et fokusområde i Rambøll og vi har arbejdet med energimærkning af byggeri i al den tid der har eksisteret lovkrav om energimærkning. Vores dygtige fagspecialister og energikonsulenter har den nyeste viden på området og vores kunder kan derfor være sikre på høj kvalitet og optimalt energimærke. Vi hjælper dig gennem alle faser af energimærkning: fra opmåling af byggeriet og rådgivning om energiforbedringer til kontakt med myndigheder og dokumentation.

Rambølls energikonsulenter energimærker alle typer bygninger:

 • Alment boligbyggeri

  Vi har rammeaftaler med flere lokale og landsdækkende boligforeninger, hvor vi sammen med driftspersonalet planlægger energimærkning og kommer med input til vedligeholdelsesplaner.
 • Erhvervsbyggeri

  Vi udfører energimærkning for mange typer erhvervsbyggeri såsom kontorbyggeri, storcentre, restauranter, kultur- og fritidscentre og varmeværker.
 • Offentligt byggeri

  Af offentlige byggerier hvor vi har lavet energimærker kan nævnes skoler, børnehaver, idrætshaller, klubhuse, fritdscentre, svømmehaller, rådhuse, offentligt ejede bygninger, sygehuse og sundhedshuse.
 • Nybyggeri

  Vi energimærker alle typer af nybyggeri og som eksempler kan nævnes almene boliger, sundhedshuse, private boliger, sommerhuse, klubhuse, sygehuse og haller.
 • Private boliger, sommerhuse og enfamiliehuse

  Selvom vi er et stort firma, energimærker vi også private hjem og sommerhuse over hele landet.

Desuden tilbyder Rambøll en række supplerende ydelser:

Energiramme for nyt byggeri

Ved ethvert nyt byggeri på 60 m2 og derover skal der ifølge lovgivningen laves en energiramme, der skal vedlægges ved ansøgning om byggetilladelse. Energirammen er grundlag for den efterfølgende energimærkning af nybyggeriet og derfor er det vigtigt, at man fra byggeriets start indtænker energiforbruget. Energirammen skal verificeres af en uvildig energikonsulent og indsendes til kommunen inden byggeriet tages i brug. Energirammen er grundlag for om der kan udstedes ibrugtagningstilladelse.

Planlægning og gennemførelse af besparelsesforslag i energimærker

Rambøll tilbyder skemaer som hjælpeværktøj i forbindelse med besparelsesforslag i energimærker.

Energioptimering

Granskning af fokusområder og rådgivning i forbindelse med installationer, ventilation, køling, proces- og særanlæg.

Drift og vedligehold

På baggrund af en gennemgang vurderes og fastlægges behov og omfang af drift og vedligeholdelse kombineret med f.eks. et webbaseret program.

Energirenovering af eksisterende byggeri

Rådgivning i alle faser af energirenoveringsprojekter, inklusiv projekter med solcelleenergi, jordvarme og alternative energiformer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites