CE mærkning

CE-mærkning af maskiner og maskinanlæg er et lovkrav, som kan synes kompliceret at efterleve. Rambøll har den ekspertise og erfaring, der kræves for at kunne gennemføre en korrekt CE-mærkning efter de relevante produktdirektiver og nyeste standarder.

CE mærkning

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380
Hans Eriksen

Hans Eriksen

Senior Ingeniør
T: +45 51618568

Besparelser ved fokus på CE-mærkning

Når der skal indkøbes nye maskiner og opbygges nye anlæg, eller når de eksisterende skal ombygges, undgås dyre fejltagelser, såfremt der er fokus på CE-mærkning helt fra projektets start. Derved sikres, at loven om CE-mærkning efterleves. 

En brugbar og struktureret dokumentation

En CE-mærkning gennemført af Rambøll resulterer i sikre maskinkonstruktioner med en brugbar, ensartet og struktureret dokumentation. Herved styrkes grundlaget for rationel drift og vedligehold. 

Tryghed med sikkert design

I forbindelse med CE-mærkning udføres en risikovurdering, hvor det kortlægges, om man kan være tryg ved maskinens design, eller om yderligere tiltag er nødvendige. 

Risikovurdering efter anerkendte metoder

Rambøll gør brug af anerkendte metoder for risikovurdering, hvor der tages udgangspunkt i de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav samt de nyeste standarder. 

CE-overensstemmelseserklæringer

Ethvert maskinanlæg, der er omfattet af maskindirektivet eller et eller flere af de øvrige direktiver, og som markedsføres, stilles til rådighed eller ibrugtages, skal være i overensstemmelse med direktivernes krav. Dette gælder også for maskiner fremstillet til eget brug.

Med baggrund i risikovurderinger og dokumentationen i det tekniske dossier udfærdiges de nødvendige overensstemmelseserklæringer, der verificerer, at den pågældende maskine er i overensstemmelse med gældende direktiver. 

Rådgiver

Rambøll kan tilbyde at styre den samlede CE-mærkningsproces samt at verificere, at kravene i relevante direktiver og standarder er opfyldt. For store maskinanlæg kræves der ofte en lang række tekniske kompetencer for at sikre fuld kortlægning af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. 

Hvis maskinanlægget består af flere konstruktionsentrepriser eller flere sammenbyggede maskiner, er det nødvendigt at planlægge og organisere CE-mærkningsprocessen tidligt i forløbet. Dette sikres ved en overordnet ansvarlig person, der tilrettelægger CE-mærkningsprocessen og får udarbejdet grundlaget for en samlet CE-mærkning. 

One stop shopping

Rambøll dækker, foruden de fem CE-mærkningsdirektiver, også anden sikkerhedsrelateret lovgivning, som f.eks. SEVESO direktivet, brandtekniske forskrifter, gasregulativet og relevante DS/EN standarder, som danner hele grundlaget for design af sikre maskiner og anlæg. Herved er der ikke behov for at involvere flere forskellige rådgivningsvirksomheder, hvilket i sidste ende betyder en besparelse for kunden. 

Ekspertise

Rambøll består af ca. 3.300 medarbejdere i Danmark, alle med forskellige baggrunde og ekspertiser. På den måde sikres, at hvis Rambøll vælges som rådgiver, vil alle teknologiske aspekter være dækket. Vi har erfarne rådgivere inden for maskiner, elektricitet, procesanlæg, eksplosionsfarlige områder, trykudstyr, bygningskonstruktioner, projektledelse og mange flere fagområder. Dette giver tilsammen den ekspertise, der kræves, når et projekt skal gennemføres fra A til Z.

Projekter

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro

Maabjerg Bioenergy Drift A/S

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro har en grøn linje (gylle og energiafgrøder) og en industriel linje (spildevandsslam og industriaffald). Projektet omfattede også tilkoblingsledninger til Holstebro Renseanlæg, Vinderup Varmeværk og omlastestation – i alt 50 km ledninger til gylle og gas.

Storebælt

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen åbnede for bilister i 1998 og jernbanen i 1997. Anlægsarbejdet på broen varede i ti år, fra 1988 til 1998.

Cirkelbroen

Cirkelbroen: Mesterligt designet bro forbinder København

Cirkelbroen er tegnet af den prisbelønnede kunstner Olafur Eliasson og giver fodgængere og cyklister mulighed for at krydse Christianshavns Kanal med stil. Broen åbnes horisontalt som en svingbro når store skibe skal passere.

Lynetten

Slamforbrænding til 250 millioner på Lynetten

Rensningsanlægget Lynetten tredobler fjernvarmeleverancen, når en ny ovn og verdens første kondenseringsanlæg til slamforbrænding tages i brug i 2011.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites