Energi i industrien

Øget energieffektivisering og færre negative miljøpåvirkninger går hånd i hånd, og de smarteste løsninger behøver ikke nødvendigvis at have en negativ indflydelse på hverken komfort eller fortjeneste.

Kontakt

Johan Brandstrup Fegar

Senior direktør, Industry & Buildings
T: +45 5161 2368
MOD

Morten Dalsgaard

Afdelingsleder, Industry & Buildings
T: +45 5161 7024

Større virksomheder, både offentlige og private, er som oftest storforbrugere af energi under alle former. Derfor er en energi- og ressourceeffektiv udformning af proces- og forsyningsanlæg, bygninger og transportflåde af vital betydning for virksomhedens konkurrenceevne, både i relation til slutproduktets pris og bæredygtighed og for virksomhedens grønne profil.

Rambølls ydelser inden for energi, miljø- og procesoptimering spænder bredt, og vi bistår vores kunder med at nytænke deres organisation og processer, så energien altid udnyttes bedst muligt.

Rambølls ansvar for at bidrage til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ligger dybt forankret i vores arbejde, både nationalt og internationalt. I vores arbejde med energieffektivisering og implementering af ledelsessystemer for energitunge virksomheder og offentlige instanser, bidrager vores fælles indsats til fem af FN’s verdensmål:

Energisyn

Formålet med et energisyn er at sørge for, at virksomheden lever op til lovkravene, øger energieffektiviteten og nedbringer CO2-udledningen. 

Hvem skal have udført energisyn?

Med udgangspunkt i EU’s energieffektivitetsdirektiv er det i Danmark vedtaget ved lov, at alle ”store” virksomheder skal foretage obligatorisk energisyn hvert fjerde år.

Definitionen på en stor virksomhed er: En virksomhed, der globalt har mindst 250 fuldtidsansatte eller en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro og en balance på mindst 43 millioner euro, opgjort efter aflagt årsregnskab, er defineret som værende ”stor”.

Hvis virksomheden lever op til beskrivelsen og samtidig har et årligt energiforbrug på over 1 mio. kWh, så skal der udføres energisyn. Store virksomheder med energiforbrug under 1 mio. kWh kan foretage forenklet energisyn.

Hvis virksomheden ikke kan kategoriseres som værende stor, eller hvis virksomheden er certificeret og vedligeholder energiledelse - ISO 50001, eller miljøledelse – ISO 14001 + energigennemgang, er virksomheden undtaget for energisyn. 

Stærke samarbejdspartnere

Det er vores erfaring, at mange virksomheder har svært ved at navigere i de komplekse regler for energiafgifter, samt reglerne for godtgørelse af el, vand, gas, fjernvarme osv. Reglernes kompleksitet gør, at der for nogle virksomheder kan være et stort potentiale, mens der for andre virksomheder kan være en høj risiko forbundet med håndteringen af energiafgifter og godtgørelse. 

Rambøll har derfor indgået et samarbejde med PwC, som er markedsledende indenfor revision, skat og rådgivning i Danmark. Som en integreret del af vores energisyn gennemgår PwC’s eksperter, principperne for virksomhedens håndtering af energiafgifter og godtgørelse. På den måde bidrager vi til, at virksomheden får godtgjort de energiafgifter som er dem berettiget.

Hvorfor vælge Rambøll?

Vi har gennem vores globale erfaring som ledende rådgiver leveret integrerede, energirigtige og bæredygtige løsninger til industri- og servicevirksomheder verden over. Vi trækker på alle Rambølls specialister og gennemfører vores energisyn, så de giver mest mulig mening for økonomien, miljøet og virksomhedens ansatte.

Energiledelse ISO 50001

Energiledelse i virksomheder, kommuner og institutioner er et effektivt redskab til at fastholde fokus på energiforbruget. Når en virksomhed optimerer og effektiviserer energiforbruget, reduceres energiomkostningerne, klimabelastningen mindskes, og virksomhedens konkurrenceevne styrkes. Samtidig giver det mulighed for at intensivere arbejdet med FN’s verdensmål.

Danske erfaringer viser, at systematisk energiledelse kan medføre adfærdsmæssige energibesparelser på op til 10% af det samlede energiforbrug, mens det ofte er muligt at finde tekniske besparelsespotentialer, hvor forbruget kan reduceres op mod 50% på de enkelte delprocesser. Derudover kan et mere optimalt samspil mellem egne og eksterne forsyningsanlæg give en besparelse. Der kan med andre ord være stor værdi i at implementere energiledelse, både på den korte og lange bane.

Energiledelse udført af Rambøll

Hos Rambøll hjælper vi vores kunder med at implementere og opnå certificering i energiledelse efter ISO 50001, og vi leder vores kunder trygt igennem områderne:

Hvorfor vælge Rambøll?

Rambøll har international erfaring fra energieffektiviseringsstrategier for stat og kommuner, forsyningsvirksomheder og industrier i mere end 20 lande, og vi er klar til at hjælpe vores kunder med at implementere energiledelse fra start til slut. 

Vores ydelser:

  • Obligatorisk energisyn Jf. BEK nr. 1146
  • Energiledelse DS/EN ISO 50001:2018
  • Energi og procesoptimering af industrielle anlæg 
  • Beregning af potentielle energieffektivitetstiltag
  • Projektering og udvikling af tekniske løsninger inden for produktion, distribution og forbrug
  • Undersøgelse af potentielle barrierer for implementering af energieffektivitetstiltag

Mere information

Energiafgifter og afgiftsgodtgørelse

Læs om energiafgifter og afgiftsgodtgørelse

Afgiftsvejledning

Læs PWC’s afgiftsvejledning

Relaterede projekter

Energiledelse på Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU) besluttede I 2004 at undersøge, hvorvidt der er potentiale for at effektivisere energiforbruget. Rambøll udarbejdede en analyse, som vurderede, at der var et potentiale for rentable energibesparelser til en årlig værdi på 20 mio. kr.

Rambølls hovedkontor

Visionen for Rambølls domicil i Ørestad er, at det skal være et helhedsorienteret og bæredygtigt referenceprojekt. Derfor har domicilprojektgruppen i samarbejde med Rambølls mest erfarne folk på området arbejdet på at få så mange bæredygtige løsninger som muligt ind i projektet.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites