Biogas

Produktion af biogas fremhæves som et af de vigtigste elementer i bestræbelserne på at reducere global opvarmning og opnå uafhængighed af fossile brændsler. Biogas produceres på basis af bionedbrydeligt affald fra husholdninger og industri samt gylle og overskudsafgrøder fra landbruget og naturpleje.

Kontakt

Ole Poulsen

Ole Poulsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 8438

Biogassen kan opgraderes til metan og distribueres i naturgasnettet og erstatte naturgas i husholdninger, industri og transportsektoren. Biogassen kan ligeledes anvendes direkte til produktion af klimavenlig varme og el. 

Rambøll har stor erfaring i rådgivning om produktion af biogas og alle anvendelsesmuligheder for biogas. Vi rådgiver også om udviklingen af gasnetværk til distribution af biometan, hvor infrastrukturen endnu ikke er på plads.

Rambøll har en projektgruppe på 30 medarbejdere, som arbejder med biogas, og et stort antal projektreferencer over hele verden.

Beslutningsgrundlag: Nyt anlæg eller udvidelse af anlæg

Rambøll har omfattende erfaring med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for biogasanlæg.

I foranalysen undersøger vi den rette sammensætning og mængde af råmateriale, overvejer kilder og sikkerheden for forsyning af råmaterialet og vurderer den potentielle energiproduktion, samtidig med at vi identificerer og undersøger mulige markeder for biogasafsætning. Ligeledes forestår vi certificering og dokumentationshåndtering i forbindelse med tilskudsordninger for biogasafsætning. Vi beregner indtægtsgrundlag, driftsudgifter, anlægspris og projektets samlede økonomi.

Når det vurderes, at projektet kan gennemføres med succes, og anlæggets størrelse er fastlagt, kan Rambøll udvælge, projektere og indkøbe modtagefaciliteter, affaldshåndteringsudstyr, biogasproduktionsanlægget og biogasudnyttelsesanlægget.  

Vores ydelser efter forstudiet dækker hele projektforløbet lige fra skitseprojektering, myndighedstilladelser og VVM-redegørelser til detailprojektering, udbud, tilsyn, idriftsættelse og funktionsprøve, herunder overholdelse af direktiver (maskin, ATEX, PED, EMC), vejledninger og fagtekniske standarder. Vi udfører tillige regelmæssige besigtigelser og vurdering af risici og driftssikkerhed. 

Rambøll bidrager med erfaringsbaserede ydelser: Projektledelse, projekteringsledelse, tidsplan, identificering af tidsplanens kritiske linje og aktiviteter, specifikation af bygherrens og entreprenørens forpligtigelser og ansvar over for myndigheder under projektets gennemførelse og anlæggets drift, herunder anlæggets myndighedspligtig dokumentation og rapportering i anlæggets levetid.

Rambøll er bredt fagligt funderet, og vi har en stor og fleksibel stab, som kan gennemføre et biogasprojekt fra A-Z eller supplere bygherre og entreprenører med de ydelser, som bygherre eller entreprenør har behov for at supplere sin egen stabs kompetencer og belastning med.

Biogasanlægget

Biogasanlæg består af flere tekniske enheder, og det er vigtigt, at disse får et optimalt samspil. Anlæggets styring skal sikre optimal biogasproduktion. Anlæggets layout skal disponeres for optimal transportlogistik, biomasseoplag og håndtering, rørføring, varmegenvinding, lugthåndtering og håndtering af spild. 

Rambøll har stort erfaringsgrundlag med anlægsdesign, herunder evaluering af referencegrundlag for leverandører og teknologier samt optimering af design, som tjener anlægsøkonomien på længere sigt.

Opgradering af biogas

Biogas består af metan, CO2, svovlbrinte, vanddamp og andre mindre bestanddele og partikler. Metangassen, og dermed energidelen af biogassen, kan opkoncentreres ved at fjerne de andre bestanddele, så der opnås et metanindhold på 98% eller mere.

Rambøll har rådgivet flere kunder om opgradering af biogas til fremstilling af brændstof af en høj kvalitet og fjernelse af bestanddele, som enten tærer eller forårsager mekanisk slid. Der findes et antal teknologier til fjernelse af CO2, som til stadighed forbedres, og nye teknologier, som løbende bliver udviklet. Det er yderst vigtigt at vælge den mest hensigtsmæssige teknologi baseret på anlægsspecifikke parametre.

Biogas som brændstof til biler

Biometan kan komprimeres eller fortættes til Komprimeret BioGas (KBG) eller fortættes til Flydende BioGas (FBG), som kan bruges som brændstof til biler. Naturgas brugt som brændstof til biler kan give en besparelse på udledning af CO2 på op til 20-30%.

For metangas kan man opnå en besparelse på op mod 100 % på udledningen af drivhusgasser.

Biler, der kører på metangas, har desuden en lavere udledning af partiklerne NOx og SOx, ud over at motorerne larmer mindre end motorer, der bruger enten benzin eller diesel. 
Rambøll har været involveret i planlægning, projektering og inspektion af et betydeligt antal tankstationer til biogas.

Bioforgasning af kloakslam og organisk affald

En by med 1 million indbyggere kan producere 17.300.000 Nm3/år rå biogas fra kloakslam. Det svarer til 110 GWh, dvs. nok energi til at levere varme og el til 4.400 husstande. Alternativt kan 280.000 husstande forsynes med varme og el fra biogas produceret på basis af 8 millioner tons organisk affald. 

 
 

Relaterede projekter

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro

Maabjerg Bioenergy Drift A/S

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro har en grøn linje (gylle og energiafgrøder) og en industriel linje (spildevandsslam og industriaffald). Projektet omfattede også tilkoblingsledninger til Holstebro Renseanlæg, Vinderup Varmeværk og omlastestation – i alt 50 km ledninger til gylle og gas.

NGF Nature Energy Månsson

Nature Energy Månsson-anlægget producerer 6 M Nm3 biometan om året. Det er beliggende i nærheden af grøntsagsproducenten Månsson i Brande, hvilket sikrer en optimal proces for brug af biomassen, både fra Månssons gartneri og æggeproduktion og fra andre leverandører i området.

Biogasanlæg

Metangasudslip fra biogasanlæg skal minimeres af hensyn til klimaet

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven fra 2019 at igangsætte indsatsen ”Mindre metanudslip fra biogasanlæg”. Energistyrelsen har valgt Rambøll som rådgiver til at hjælpe med at mindske metanudslip fra biogasanlæg i Danmark. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites