Forurenet jord og grundvand

Rambøll er en af Nordens førende rådgivere inden for forurenet jord og grundvand og er helt i front med viden og teknologi, bygget på erfaringer og kompetencer hentet fra kortlægning, undersøgelse, risikovurdering, oprensning og udvikling af tusindvis af forurenede grunde.

Kontakt

Mette Christophersen

Afdelingsleder, Miljø
T: +45 5161 5125
NATN

Nanna Thomsen

Chief Consultant
T: +45 51 61 07 97

Vores kunder er både privatpersoner, industrielle kunder, developere, regioner og kommuner.

Rambøll har opbygget stærke faglige miljøer til gennemførelse af alle faser af undersøgelser, oprensninger og byggerier på forurenede grunde. Alle opgaver løses i tværfaglige teams af ingeniører, hydrogeologer, geologer, kemikere, biologer, miljøteknikere og anlægsteknikere, som i relevant omfang suppleres af andre specialister fra hele Rambølls organisation.

Forureningsundersøgelser

Rambølls kompetence strækker sig fra indledende små og lokale undersøgelser til store avancerede regionale undersøgelser. Vi har alt det nødvendige tekniske udstyr til undersøgelse og dokumentation af jord- og grundvandsforureninger, inklusive feltlaboratorium til målinger af blandt andet miljøfremmede stoffer i vand-, jord-, og poreluftprøver.

Poreluftmålinger

Poreluftmålinger er en pålidelig, hurtig og billig metode til undersøgelse af forurening med flygtige stoffer som klorede opløsningsmidler og olie- og benzinprodukter. Vi har mere end 10 års erfaring og vores mobile laboratorium kan konstatere forureningen her og nu i felten.

Risikovurderinger

Når en jordforurening først er konstateret rettes blikket mod forureningens omfang og risiko for sundhed og miljø. I Rambøll har vi faglig fokus på kemiske stoffers spredning og skæbne i luft-,jord- og grundvandsmiljøet, og vores brede kemiske viden og erfaring udgør grundlaget for at foretage vurdering af risiko overfor grundvand, indeklima og arealanvendelse. Vi gennemfører risikovurderinger baseret på såvel simple som komplicerede spredningsmodeller med fokus på kundens behov.

Indeklima

Et sundt og aktivt liv er tæt knyttet til kravet om et godt indeklima. I Rambøll arbejder vi målrettet med at undersøge og rådgive om kemiske stoffer i indeklimaet, uanset om de kommer fra kemiske produkter eller via indtrængning fra en forurening i jorden. Vi råder over en lang række af forskelligt måleudstyr til at undersøge indeklimaet, ligesom vi samarbejder med anerkendte laboratorier omkring kemiske analyser.

Modeller for forureningsspredning

Rambøll har stor erfaring med opstilling og simulering af forureningsspredning ved anvendelse af modelværktøjer. Ved at sammenknytte geologisk, hydrogeologisk og kemisk viden i en edb-model skaber vi et visuelt billede af styrken og spredningen af en forurening i jord og grundvand. Et visuelt billede der understøtter risikovurderingen og forbedrer beslutningsgrundlaget.

Afværge- og sikringstiltag herunder klimaforhold

Rambølls omfattende erfaringer med afværgeprojekter spænder over traditionelle afgravningsløsninger med off-site disponering eller on-site behandling af forurenet jord, til afværgepumpninger, oprensning af fri fase forureninger, byggetekniske tiltag samt in-situ oprensninger med både traditionelle og mere avancerede kemiske og biologiske metoder. Rambøll råder over markedets mest avancerede udstyr til test af avancerede afværgemetoder. Efter aftale med kunden vurderer vi miljø- og klimabelastningen inden endeligt valg af afværgemetode.

Miljøvurdering af kemiske stoffer

Antallet af kemiske stoffer anvendt i vort samfund er konstant stigende. Der er derfor løbende behov for at foretage miljøvurderinger af nye kemiske stoffer i relation til miljømæssige konsekvenser ved anvendelse og bortskaffelse. I Rambøll arbejder vi professionelt med indsamling, tolkning og vurdering af relevante kemiske og toksikologiske data, og med vores store anlægstekniske viden udfører vi miljøkonsekvensvurderinger for en lang række projekter indenfor bygge- og anlægssektoren. Stofvurderingerne omfatter eksempelvis; betonkemikalier, tunnelborekemikalier PCB og bromerede flammehæmmere. 

Relateret ydelse

Geofysiske undersøgelser

Læs mere

IE-Direktivet

IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) medfører nye udfordringer for myndigheder og virksomheder. Direktivet har til formål at fastlægge en ramme for miljøgodkendelser af de største og mest miljøbelastende virksomheder og husdyrbrug i EU. Læs mere her (PDF)

Relaterede projekter

Ålebækken - visualisering

Ålebækken Renseanlæg udbygges og åbnes op

Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udbygge bassinkapaciteten ved det tidligere Ålebækken renseanlæg. Udbygningen sker som et led i at reducere stofbelastningen af Mølleåen i forbindelse med opfyldelsen af kravene i de nye fælleseuropæiske vandplaner. Samtidig har forsyningen et ønske om at gøre området mere indbydende og bedre integreret i lokalområdet og dets rekreative muligheder.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites