Luftkvalitet

Luftkvalitet og luftforurening udgør nogle af de væsentligste udfordringer for folkesundheden i alverdens byer og på en række arbejdspladser. Rambølls eksperter i industrimiljø og luftkvalitet har den fornødne indsigt og internationale erfaring til at kunne håndtere udfordringer med luftkvalitet i både byer og på industrivirksomheder.

Kontakt

Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Senior chefkonsulent, Miljø & Sundhed
T: +45 5161 8607

Luftkvalitet, energiproduktion og industriel fremstillingsvirksomhed

Der findes mange måder at forbedre luftkvaliteten på. En af dem er at dæmpe den luftforurening, der kommer fra energiproducerende anlæg og industriel fremstillingsvirksomhed. Inden for røgrensning er flere forskellige teknologier med hver deres fordele og ulemper. Nøglen til at mindske sit CO2-fodaftryk er altid at anvende energieffektive løsninger, der også har en kort afskrivningsperiode.

Luftkvalitet og trafik

Ud over de klimamæssige konsekvenser har den stadigt stigende biltrafik store miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for byens borgere – støjgener og dårlig luftkvalitet forringer både livskvaliteten og sundheden. Siden starten af halvfemserne har vi målrettet indarbejdet miljø og bæredygtige løsninger i trafik- og byudviklingen. Vi rådgiver kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner inden for trafik- og miljøområdet, og vi rådgiver myndighederne om udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-redegørelser i forbindelse med planlægningen af store og små infrastruktur- og byudviklingsprojekter.

Infrastruktur- og byudviklingsprojekters indvirkning på miljø og klima

Vores specialister hjælper myndigheder og private bygherrer med at udføre de nødvendige beregninger og evalueringer af forurening fra trafikken med det formål at kortlægge infrastruktur- og byudviklingsprojekters indvirkning på miljø og klima og finde midler til at fremme alternativer til biltrafik og mindske de negative konsekvenser af biltrafik. Med udgangspunkt i f.eks. trafikdata og topografi kan vi kortlægge og beregne udledningen og koncentrationen af såvel CO2 som støj og udstødningsgasser, f.eks. NO og CO, fra alle transportformer.

Vi hjælper også myndighederne med

  • Mobility management, herunder fremme af bæredygtige transportformer (at gå, cykle og benytte offentlig transport) 
  • Bæredygtig byudvikling 
  • Vurdering af erhvervslokalisering 
  • Transportplaner for virksomheder 
  • Planlægning af logistik og godstransport i byerne 
  • Udarbejdelse af Miljøzoner (områder med lav udledning af forureningsgasser)

Læs mere

IE-Direktivet

IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) medfører nye udfordringer for myndigheder og virksomheder. Direktivet har til formål at fastlægge en ramme for miljøgodkendelser af de største og mest miljøbelastende virksomheder og husdyrbrug i EU. Læs mere her (PDF)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites