Miljø due diligence

EDD-processen består i at undersøge den historiske anvendelse af arealet og aktiviteter på grunden, interviewe relevant personale, inspicere grunden og vurdere risici og mulige omkostninger. EDD-processen kan også omfatte arbejdsmiljømæssige aspekter samt en vurdering af de planmæssige bindinger for den fremtidige drift.

Kontakt

Jesper Howardsen

Lead Consultant

Kunden i centrum

Vores projekterfaring dækker en bred vifte af kunder og sektorer, herunder fast ejendom, hoteller, raffinaderier og forskellige industrivirksomheder. Ofte udfører vi opgaven i overensstemmelse med givne standarder, men vi sørger selvfølgelig altid for at imødekomme kundens ønsker og krav til processens omfang.

For både den købende og den sælgende kunde er det en fordel at få udført en EDD. Den købende kunde kan få belæg for at sænke købsprisen, og den sælgende kunde kan opnå belæg for at fastholde salgsprisen.

En komplet EDD proces omfatter normalt:

Opstartsmøder med kunden/advokat

Fase I

  • Indhentning af oplysninger fra datarum (fysisk eller virtuelt), myndigheder, internet mm.
  • Spørgeskema/interviews med ledere
  • Besøg på virksomheden/grunden
  • Afrapportering. Herunder resultater, risikovurdering, ansvarspådragende omkostninger, anbefalinger

Fase II

  • Feltundersøgelser, på baggrund af anbefalinger fra fase 1
  • Afrapportering. Herunder detaljeret budget for afbødende og bekæmpende foranstaltninger

Fase III

  • Afbødning af lokaliseret forurening, bekæmpelse af støj/vibrationer/lugt, etc.

Ovennævnte faser beskriver den generelle process. Vi tilpasser den naturligvis altid til kundens specifikke situation og behov.

Vurdering af klimaændringernes mulige følgevirkninger

Vores specialister dækker fagligt meget bredt, og kan derfor rådgive vores kunder i dybden om alle emner, der relaterer sig til miljø, arbejdsmiljø og fysisk planlægning. Vi dækker alle aspekter i en EDD-undersøgelse, herunder jord- og grundvandsforureninger, støj, støv, lugt, fysisk planlægning og arbejdsmiljø.

Endvidere vurderer vi klimaændringernes mulige følgevirkninger, herunder forslag til reduktion af klimagasser og tilpasning. Efter aftale med kunden kan vi udføre Cost-benefit analyser (CBA) og Cost-effectiveness analyser (CEA) i forbindelse identificerede behov for tilpasning og imødegåelse. Vi kan f.eks. vurdere risiko for oversvømmelse og dertil hørende omkostninger for imødegåelse.

Vi har et tæt og veludbygget net af EDD-erfarne medarbejdere, både i Danmark og i en lang række andre lande.

 

Projekter

Miljø due diligence for DONG Energy’s olieterminaler

Rambøll har for DONG Energy gennemført EHS DD undersøgelser (Environment, health & safety Due Diligence) som led i salg af 4 olieterminaler. De 4 olieterminaler består af oliekaj/pier, 51 overjordiske tankanlæg samt lukkede overjordiske rørsystemer, der transporterer olien fra skib til og fra tanke. Den samlede lagerkapacitet i tankene er på 1,7 millioner m3 olieprodukter.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites