Miljøvurdering

Miljøvurdering er et vigtigt redskab til at mindske miljøpåvirkninger fra større og mindre projekter samt planer. Rambøll rådgiver kunder igennem hele processen lige fra forundersøgelser og feltkortlægning til konsekvensvurderinger og borgermøder. 

Kontakt

Stine Gro Jensen

Stine Gro Jensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Øst
M: +45 5161 16 12

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Vest
T: +45 51618569

Formålet med en miljøvurdering er dels at inddrage offentligheden og myndighederne i vigtige beslutninger, og dels at sikre, at der tages hensyn til planers, programmers og projekters væsentlige påvirkninger af miljøet, før der tages endelig stilling til, om projektet eller planen skal gennemføres. 

Miljøkonsekvensvurdering af projekter (VVM) 

Rambøll gennemfører løbende miljøkonsekvensvurderinger for store og komplekse projekter, hvor en lang række forskelligartede miljøforhold belyses. Vi arbejder med alt fra indkøbscentre, industrivirksomheder og naturprojekter til udvikling af infrastrukturanlæg som veje, havne, jernbaner og lufthavne, ligesom råstofindvinding, energianlæg på land og på havet, f.eks. vindmøller, kabler, rørledninger, samt andre marine anlæg er en stor del af vores portefølje. Vi kombinerer en stærk faglig tilgang med professionel og tværfaglig ekspertise, og vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder – fra problemafklaring til projektet færdiggøres – for derved at sikre de bedste resultater. 

Miljøvurdering af planer og programmer 

Vi har også mange års erfaring med miljøvurdering af planer og programmer på lokalt og nationalt niveau. Det omfatter bl.a. lokalplaner, kommuneplantillæg, regionale råstofplaner, nationale planer for energi og affaldshåndtering. Ved miljøvurdering af de forskellige typer af planer, sikrer vi, at vores kunder får udarbejdet et tilpasset plangrundlag, der på et tidligt stadie bidrager til at reducere miljøvirkningerne fra de kommende projekter og aktiviteter. 

Inddragelse af borgerne 

Rambøll bidrager også til at forberede og afholde offentlige møder, hvor lokale borgere, interesseorganisationer og andre interessenter involveres i arbejdet med miljøvurderingerne. Målet er at skabe forståelse, accept og lokalt ejerskab til de projekter og aktiviteter, som skal sættes i værk. Borgermøderne planlægges i tæt dialog med kunden og myndighederne og kan arrangeres som traditionelle informationsmøder eller som mindre diskussionsfora, cafémøder eller workshops.  

Kontakt til myndighederne 

Mens arbejdet med miljøvurderingen står på, og miljøkonsekvens- eller miljørapporten skrives, står vi også gerne for kontakten til myndighederne, hvor vi sikrer, at projektet koordineres og styres effektivt og sikkert i hus.

Relaterede ydelser

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites