Natur og biodiversitet

Byudvikling, infrastruktur, opdyrkning af jord og klimaændringer sætter sit præg på naturen. Gennem ambitiøse naturpleje- og naturgenopretningsprojekter udvikler vi løsninger, der er med til at bevare og beskytte naturområder i hele landet.

Natur

Kontakt

Stine Gro Jensen

Stine Gro Jensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Øst
M: +45 5161 16 12

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Vest
T: +45 51618569

Hos Rambøll har vi omfattende viden og erfaring inden for naturgenopretning, plejeplaner, internationale naturbeskyttelsesområder m.m. Vore ydelser omfatter blandt andet opmåling, feltundersøgelser, naturkonsekvensvurderinger, hydrauliske modellering, projektering og tilsyn, overvågning og projektledelse.

Vores biologer, geografer, landskabsforvaltere og ingeniører kan med deres specialiserede faglige viden og indsigt på området bistå som sparringspartnere. Vi arbejder for kommuner, offentlige institutioner og styrelser samt private lodsejere, og har et tæt samarbejde med Rambølls øvrige miljøområder samt sektorer inden for byggeri, transport, energi og olie & gas.

Økosystemtjenester - sæt pris på naturen

Økosystemtjenester er en betegnelse for de ressourcer og goder som mennesker og samfund får fra naturens økosystemer. Det er et værktøj, der kan bruges til at sikre en holistisk og bæredygtig tilgang til planlægning, projektudvikling samt dialog med projektparter, beslutningstagere og interessenter.

Læs mere om vores ydelser inden for økosystemtjenester her.

Naturgenopretning af vådområder og faunapassager

I naturgenopretningsprojekter er vi med til at genskabe naturområder. Det er samtidigt vigtigt at fremtidssikre områderne, så de er rustet til miljøpåvirkninger og klimaændringer. Efter omfattende biologiske vurderinger, forundersøgelser, opsætning af model og beregninger udarbejder vi skitseprojekter, detailprojektering og anlægsoverslag alt efter kundens behov.

Biodiversitet og bynatur

Biodiversiteten kan få mere plads mange steder i vores samfund, ikke mindst i byerne i form af ny natur til glæde for borgere. Vi indarbejder biodiversitet i projekter lige fra byplanlægning og klimatilpasning til drifts- og plejeplaner for grønne områder, hvor det ikke kun er den beskyttede natur men den samlede biodiversitet, der er i fokus. Arbejdet udføres i samarbejde med kunde og myndigheder og omfatter rådgivning i hele projektforløbet fra planlægning til etablering, kortlægning af natur, identifikation af sårbare områder, pleje- og restaureringstiltag samt overvågning.

Myndighedsbehandling og § 3 sagsbehandling

Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formål at beskytte naturarealer, herunder beskyttelse af blandt andet søer, vandløb, heder, enge og moser. Rambøll sidder som ressourcepersoner i en række kommuner, hvor vi bl.a. hjælper med at lave § 3 sagsbehandling. Derudover hjælper vi en række kunder med at få lavet ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 i forbindelse med anlægsprojekter o.lign.

Miljøvurderinger (VVM) og naturkonsekvensvurderinger

Alle former for miljø- og naturvurderinger af terrestriske, marine- og ferskvandsforhold hører til Rambølls spidskompetencer. I tilknytning til VVM-undersøgelser vurderer vi de kortsigtede og langsigtede konsekvenser for naturforhold ved nye projekter.

Vi har indgående kendskab til de strengt beskyttede bilag IV arter, som er dyr og plantearter, der er omfattet af beskyttelse jf. EF-Habitatdirektivet. Gennem grundige feltundersøgelser sikrer vi en solid faglig vurdering af arternes bevaringsstatus og den økologiske funktionalitet af deres levesteder i forhold til aktuelle projekter. Vi hjælper med planlægning og gennemførelse af eventuelle afværge- og kompensationsforanstaltninger som fx erstatningsnatur, faunapassager mv.

Rambøll udarbejder også naturkonsekvensvurderinger for projekter, der kan have negativ påvirkning på arter og naturtyper i EF-Habitatområder og EF-Fuglebeskyttelsesområder. Vi har erfaring med håndtering af fravigelsessager jf. habitatdirektivets artikel 6.4 og kontakt til myndigheder herom. 

Publikationer

Bynatur

Med denne folder foreslår Rambøll at der opstilles nogle kriterier for hvordan natur integreres i byudviklingsprojekter.


Bynatur (PDF)

Eksempelsamling for naturstyrelsen

Læs eksempelsamlingen for Naturstyrelsen 2014 - "Mere sammenhæng i naturen"

Debatoplæg - vandløb

Læs artiklen "Dyreliv taber til kulturhistorien" som PDF

Fra Teknik & Miljø / Maj 2014

Om vandplaner

Fra vandplan til indsats, PDF (770 KB)

Udvalgte projekter

Credit: Kristine Elisabeth Mulbjerg

Vådområdeprojekter ved Lillebælt

For Kolding og Haderslev Kommune arbejder Rambøll med forundersøgelser af fire mulige vådområdeprojekter i forbindelse med reduktion af kvælstofbelastningen til Lillebælt, Jylland.
Projektet er med til at opfylde Vandrammedirektivet fra EU med hensyn til reduktion af næringsstofbelastningen til de indre farvande.

Visualisering af Kagsåparkens Regnvandsprojekt i den sydlige del af parken

Merværdi i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Rambøll har i forbindelse med Kagsåparkens Regnvandsprojekt lavet en analyse af den merværdi projektet vil give i form af fx rekreative muligheder og forbedring af biodiversitet. Økosystemtjenester er et værktøj der kan bruges til at planlægge og gennemføre helhedsorienteret klimatilpasning af byer.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites