Miljøfremmede stoffer i bygninger

Eksisterende, ældre bygninger kan indeholde en række miljøfremmede stoffer, som PCB, chlorparaffiner, metaller, asbest, PAH’er ol. Disse stoffer har en række miljø- og sundhedsskadelige effekter, da det bl.a. kan afdampe og være skadeligt for indeklimaet samt optages ved indånding og gennem huden. I forbindelse med renovering og nedrivning af bygninger skal materialer med indhold af miljøfremmede stoffer desuden håndteres og bortskaffes efter særlige regler for arbejdsmiljø og affald.

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Ønsker du som bygningsejer at kende indhold og omfang af miljøfremmede stoffer i dine bygninger og indeklima, eller står du over for at skulle renovere og bortskaffe bygningsdele, vil en undersøgelse kunne give dig svaret.

Rambøll tilbyder ydelser, der dækker alle faser af en undersøgelse for miljøfremmede stoffer:

  • Gennemgang af bygninger og udtagning af materialeprøver til analyse for miljøfremmede stoffer (PCB, chlorparaffiner, metaller (f.eks. bly, chrom, cadmium, nikkel, kviksølv, zink mv.), asbest, PAH’er, skimmel mv.).
  • Undersøgelse af indeluften i forhold til afdampning af stoffer fra bygninger. 
  • Udarbejdelse af risikovurderinger og afrapportering af undersøgelser.
  • Udarbejdelse af procedurer og arbejdsbeskrivelser for håndtering og bortskaffelse af bygningsdele med indhold af miljøfremmede stoffer.
  • Varetagelse af kontakt til relevante myndigheder. 
  • Tilsyn og kontrol med overholdelse af anvisninger og regler i udførelsesfasen.
  • Computersimulering til at finde PCB i indeklimaet

Rambøll har udviklet en metode til at synliggøre og forstå, hvordan de forskellige kilder til PCB i indeluften bidrager til det samlede koncentrationsbillede. Her anvendes Computational Fluid Dynamics (CFD) til at visualisere fordeling af PCB i indeluften, hvilket også kan anvendes til på forhånd at vurdere effektiviteten af forskellige tiltag til fjernelse af PCB.

CFD er en computerbaseret metode, der bruges til at beregne strømninger i væsker og luft i forskellige sammenhænge, som for eksempel analyse af røgudbredelse fra en brand i en tunnel eller en bygning. Formålet med at bruge CFD-analyser i forbindelse med PCB er typisk at undersøge, hvordan den rumlige fordeling af PCB ser ud baseret på de kilder, som findes i bygningen. Det kan undersøges, hvordan fjernelse af PCB-holdige materialer og eksempelvis bortventilering af PCB vil påvirke niveauet i indeluften, dermed kan man sikre, at PCB-koncentrationen i indeluften holdes under Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi på 300 ng/m3, og at de vigtigste tiltag gøres omkring fjernelsen af PCB-kilder. 

Læs mere om Computational Fluid Dynamics (CFD) (PDF)

 

Læs mere her

Er der PCB i dine bygninger?

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde fugemasse og termoruder med det kemiske stof PCB. Rambølls strategiske kortlægningsmetode identificerer PCB-holdige materialer præcist, effektivt og sparer involverede parter for tid og penge.

Brochure for detaljer om Rambølls håndtering af PCB (PDF)

Se gode eksempler på håndtering af PCB

PCB-Guiden er et led i regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger. Den indeholder målrettet information om PCB i bygninger til borgere, virksomheder og kommuner. PCB-Guiden (eksternt link)

Bæredygtig håndtering af bygge- og anlægsaffald

Rådgivning og bistand til bygherrer ved nybyggeri, renovering og nedrivning - læs brochure om bæredygtig håndtering af bygge- og anlægsaffald

Relaterede projekter

PCB kortlægning i Haderslev kommune

PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Hus i Horsens Kommune

Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Der blev ved undersøgelsen konstateret store mængder PCB i gummifuger omkring vinduer og døre

PCB-undersøgelse i boligforening ved Herning

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde byggematerialer som fugemasse og termoruder med det kemiske stof PCB. PCB hører til blandt verdens farligste stoffer, og håndtering og bortskaffelse skal foregå efter særlige regler.

I forbindelse med en omfattende renovering af en boligforening i Gullestrup ved Herning blev der konstateret store mængder PCB i gummi-fuger og vinduer, som skulle fjernes under renoveringen.

Strategisk PCB-kortlægning i Hvidovre Kommune

Rambøll har udført en omfattende strategisk kortlægning og undersøgelse af PCB i Hvidovre Kommunes bygninger. Den særlige kortlægningsmetode har sikret hurtig indgriben og målrettet forbedring af indeklimaet de steder, hvor man har været udsat for størst PCB-påvirkning. Det har sparet kommunen for tid og penge.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites