Monitering

Kontakt

Jan Vig Nielsen

Jan Vig Nielsen

Afdelingsleder, Monitoring and Analyses of Existing Structures
T: +45 51616997

Monitering er kontinuert eller regelmæssig registrering af udvalgte egenskaber. I tilfælde hvor meget hyppig registrering er ønskelig, og hvor adgangsforholdene er vanskelige, er online-monitering ofte en god mulighed.

Fordele

Fordelene ved monitering af kritiske konstruktionsdele er, at der opnås en detaljeret viden om konstruktionsdelens tilstand og nedbrydningstakt. Hermed kan de direkte omkostninger til rådgiver og entreprenør reduceres ved at udføre større reparationsprojekter på det økonomisk set mest optimale tidspunkt. Omfanget af reparationen kan desuden fastlægges ganske godt, og de indirekte omkostninger som trafikantgener og trafikregulering kan minimeres.

Økonomi

Økonomiske evalueringer viser, at en moniteringsstrategi ofte er billigere end en traditionel strategi, da større reparationsarbejder herved kan udskydes i 2-4 år eller mere.

To typer af monitering

Der findes principielt to typer monitering:

  • In-situ monitering
  • Online monitering

Ved in-situ monitering foretages en løbende overvågning af og måling på de udvalgte konstruktionsdele med det relevante udstyr. For betonkonstruktioner kan dette være i form af regelmæssige EKP- og korrosionshastighedsmålinger samt kloridmålinger gennem en årrække.

Ved online monitering foretages en kontinuert overvågning af udvalgte konstruktionsdele ved hjælp af sensorer, der er indsat i eller på konstruktionen. Data kan opsamles direkte fra dataloggeren på stedet, eller de kan downloades via Internettet. Et særligt moniteringsmodul i Rambølls vedligeholdssystem SMART bruges i forbindelse med online monitering.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites