Trafiksikkerhed

Kontakt

Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen

Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen

Chief Consultant
T: +45 51617660

Det er vigtigt at kunne færdes i trafikken uden risiko for at komme til skade. Der har været stort fokus på at forbedre trafiksikkerheden i Danmark, og antallet af dræbte og tilskadekomne er faldet væsentligt de sidste mange år.

Alligevel er der stadig for mange, som bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken. Trafikuheld medfører store menneskelige omkostninger for de involverede og deres pårørende. De betyder også store økonomiske omkostninger for samfundet som helhed.   

Optimering af vejnet og trafikadfærd

Forbedring af trafiksikkerheden forudsætter, at der gøres en indsats både mht. at udforme vejnettet og påvirke trafikanternes adfærd gennem kampagner, undervisning og kontrol.

Rambøll har stor erfaring og ekspertise i at rådgive om trafiksikkerhed, og om hvordan man påvirker trafikanternes adfærd. Derfor tænker vi hensynet til trafiksikkerheden ind i alle typer af projekter.

Trafiksikkerhedsrevision: få midler – stor effekt

I en trafiksikkerhedsrevision gennemgår vi et vejprojekt ud fra en trafiksikkerhedsvinkel og udpeger de virkemidler, der bedst løser problemerne.

En trafiksikkerhedsmæssig granskning kan derfor give stor effekt på trafiksikkerheden; og ser man på de samlede omkostninger i et projekts levetid, herunder ulykkesomkostninger, vil en trafiksikkerhedsrevision på sigt tjene sig hjem.

Rambøll har en række uddannede trafiksikkerhedsrevisorer som udfører revisioner på alle niveauer af et projekt fra planlægning til udførte projekter samt trafiksikkerhedsinspektioner af eksisterende veje.

Vores ydelser inden for trafiksikkerhed omfatter bl.a.:

  • uheldsanalyser og sortpletudpegning baseret på både politiregistrerede uheld og skadestue-data
  • trafiksikkerhedsplaner
  • beregning af trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af løsninger og prioriteringsmodeller
  • trafiksikkerhedsrevisioner og – inspektioner
  • sikre skoleveje
  • kampagner og events

Udvalgte projekter

Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningen

Rambøll har i et samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en vejledning om trafiksikkerhed målrettet byplanlæggere i kommuner og private firmaer. Vejledningen skal sikre, at hensyn til trafiksikkerhed også tænkes ind i de tidlige planlægningsfaser - blandt andet i lokalplanerne.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites