Vandressourcer

Vand er forudsætning for liv og dermed vores vigtigste ressource.

Grundvandsboring i skov

Kontakt

Hanne Birch Madsen

Hanne Birch Madsen

Afdelingsleder, Vand og Naturressourcer
T: 51611176
Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327

Styrket vandressourceforvaltning som følge af klimaændringer

Danmark baserer sin vandforsyning på grundvand, og Danmark er begunstiget af et klima, der har tilladt, at vi op til 1970erne har betragtet urenset grundvand til vandforsyning som en selvfølgelighed. Grundvandsforureninger og tørre vandløb som følge af vandindvinding og tabte naturværdier har imidlertid gradvist betinget en erkendelse af et behov for en detaljeret, myndighedsstyret plan for forvaltning af vores vandressourcer. Behovet for en styrket vandressourceforvaltning er på det seneste forstærket af de klimaændringer som påvirker vandets kredsløb.

Integreret vandressourceforvaltning omfatter et bredt spektrum af temaer og ekspertiser som vandforsyning, kunstvanding, vandløbshydrologi, klimatilpasning og håndtering af oversvømmelsesrisiko. Integreret vandressourceforvaltning sikrer, at sociale, økonomiske, naturmæssige og tekniske aspekter inddrages i beskyttelsen og udnyttelsen af Danmarks ferske vandressourcer.

Rambøll er blandt de absolut førende rådgivere i Danmark, når det drejer sig om vandressourcerådgivning. Vi har årtiers erfaring og en stor og bred portefølje af projekter udført for vandforsyninger, kommuner, amter og statslige institutioner. En lang række ingeniører, biologer, geologer, hydrologer, geofysikere, kemikere, agronomer, økonomer mfl. er helt eller delvist beskæftiget inden for fagområdet. Vi kan derfor tilbyde vores kunder en ydelsespalette der dækker alle tekniske og samfundsmæssige aspekter af vandressourceforvaltning. Vi leverer rådgivning til såvel små vandværker som til store virksomheder og statslige institutioner. I alle rådgivningsopgaver har vi fokus på at matche kunden og opgaven uden at gå på kompromis med fagligheden.

Grundvandsressourcer og sårbarhedskortlægning

Miljøministeriet har til opgave at kortlægge og planlægge beskyttelsen af vores grundvandsressourcer jf. Vandforsyningsloven. Kommunerne varetager den konkrete beskyttelse ved implementering af indsatsplaner til beskyttelse. Vores ydelser i tilknytning her til omfatter:

 • Kortlægning af kvalitet og kvantitet baseret på geokemisk og vandkemisk prøvetagning og analyse, prøvepumpninger, borehulslogging, geofysisk kortlægning, geologiske modeller og numeriske grundvandsmodeller.
 • Kortlægning af kvalitets- og kvantitetsinteraktioner mellem grundvand og overfladevand (vandløb og søer).
 • Kortlægning af trusler fra punktkildeforureninger og fladekilder (ex. belastning med nitrat og pesticider)
 • Geokemisk modellering omfattende konceptuelle og IT baserede modeller (ex. PHREEQC)
 • Digitale 3D geologiske modeller
 • Sårbarhedskortlægning af grundvandsmagasiner baseret på integration af geologi, hydrogeologi, grundvandskemi, nuværende og tidligere arealanvendelse
 • Udarbejdelse af katalog over indvindingsoplande og grundvandsdannende områder
 • Vandressourceplanlægning og politikker for vandressourceforvaltning i samarbejde med vores kunder og øvrige interessenter
 • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og implementering heraf
 • GIS, Web-GIS og vandrelateret IT

Hydrologi

Hydrologisk ekspertise indgår bl.a. i forbindelse med anlægsprojekter (VVM), projekter med afsæt i Miljømålsloven (Vandrammedirektivet) og ved udledninger af spildevand til recipienter. Rambølls hydrologiske ydelser omfatter:

 • Opmålinger af vandløb og afstrømningsmålinger
 • Hydrologisk kortlægning og modellering til fastlæggelse af afstrømning og vandkvalitet i vandløbsoplande
 • Udarbejdelse af planer for beskyttelse af vandløb, søer og vådområder – ex. integration af målsætninger jf. Natura 2000 og Miljømålsloven
 • GIS, Web-GIS og vandrelateret IT

Numerisk Modellering

Numeriske modeller er forudsætningen for beskrivelse af strømningen af vand i såvel grundvandsmagasiner som i vandløb og søer. Vores eksperter i numeriske modeller behersker en serie af modelværktøjer, der dækker afgørende dele af vandets kredsløb, og som er ”state of the art” inden for numerisk modellering. Modelværktøjerne er ligeledes afgørende i vurderingen af konsekvenserne for vandressourcerne af klimaændringer og resulterende behov for klimatilpasning.

 • MODFLOW: Til simulering af strømning i grundvandsmagasiner
 • MIKE-SHE: 3D model der simulerer grundvandsstrømning og interaktionen med overfladevand
 • MIKE11: Modelværktøj til simulering af strømning, vandkvalitet og sedimenttransport i vandløbsudmundinger, vandløb, kanaler mv.
   
 • MIKE21: 2D værktøj til simulering af strømning, bølger, sedimenttransport og økologi i vandløb, søer, bugter, kyst og hav
 • MIKE-FLOOD: En modelpakke der dækker alle aspekter af oversvømmelsesmodellering. Den integrerer topografien af vandløbssletten, vandløbet, gader og afløbssystemet
 • FEE-FLOW: Benyttes til modellering af bl.a. densitetsbetinget strømning (ex. saltvandsindtrængning) samt beregning af den termiske påvirkning ved kulde- varmelagring i grundvandsmagasiner (grundvandskøling mv.)
 • CORMIX: Et USA EPA støttet modelværktøj til beregning af opblanding i havet ved punktkildeudledninger
 • PHREEQC: Geokemisk modelleringsværktøj til beregning af speciering og batchreaktioner i vand, 1D transport og invers geokemisk modellering

Geofysik og vandressourcer

I tilknytning til vandressourcer kan vi tilbyde følgende ydelser:

 • En komplet vifte af borehuls log-tools: Ledningsevne, temperatur, resistivitet, naturlig gamma, spektral gamma, sonic, neutron, VSP (vertical seismic profiling)
 • Overfladegeoelektrik: MEP (multielektrodeprofilering – CVES), PACES (Pulled Array Continuous Electrical Sounding), MRS (Magnetic Resonance Soundings), TEM, Sky-TEM og HEM
 • Seismik: Konventionel refleksions- og refraktionsseismik, slæbeseismik (Pulled array seismic surveys)

Læs mere om vores rådgivningsydelser inden for geofysiske undersøgelser

Økonomiske analyser og vandressourcer

Implementeringen af såvel EU Vandrammedirektivet jf. Miljømålsloven som EU oversvømmelsesdirektivet forudsætter brug af økonomiske analyser som grundlag for vurdering af konsekvenserne i samfundsøkonomisk perspektiv. I ex. Oversvømmelsesdirektivet kræves økonomiske analyser af de aktiver og aktiviteter der er truet af oversvømmelse som følge af klimaændringer.

Vi arbejder sammen med Rambølls økonomer og kan sammen levere følgende ydelser:

 • Socioøkonomiske analyser af vandressource- og vandforsyningsprojekter (og spildevand)
 • Analyser af befolkningens betalingsvillighed for vand- og spildevandsrelaterede goder og naturværdier
 • Økonomiske analyser af costs og benefits af vandprojekter

Miljømålsloven og vandressourcer

EU Vandrammedirektivet definerer Europas ambitioner om beskyttelse af vandressourcerne. I Danmark er direktivet fortolket i Miljømålsloven. Direktivet kræver et stop for fortsat forringelse af såkaldte vandforekomster (grundvand, søer, vandløb og kystvande) og en forbedring af akvatiske økosystemer og vådområder med særlig hensyntagen til NATURA 2000 områder. Direktivet støtter op om en bæredygtig vandanvendelse, reduktion af forurening. Det forudsætter en holistisk tilgang til problemstillingerne og kræver borgerinddragelse og socioøkonomiske analyser som delelementer i planlægnings- og implementeringsprocessen.

Integration af Rambølls ekspertise i integreret vandressourceforvaltning, interessentinddragelse og økonomi betinger, at vi er i stand til at bistå vores kunder med alle aspekter af de komplekse udfordringer, der følger af Vandrammedirektivet.

Kulde- varmelagring og vandressourcer

Kulde- varmelagring eller populært kaldet grundvandskøling (internationalt: Aquifer Thermal Energy Storage – acronym ATES) er en bæredygtig, miljøvenlig og CO2 emissions-reducerende teknologi. I Danmark reguleres anvendelsen efter bekendtgørelse nr. 1206 af 24. november 2006 om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg.

Rambøll har været involveret i adskillige projekter. Vores projekter og ydelser for vores energikunder eller myndigheder gennemføres typisk i et team der består af både energiteknikere og eksperter i hydrogeologi, hydraulisk modellering og vandressourceforvaltning.

Udfordringerne ved grundvandskøling er typisk at få designet et anlæg der sikrer termisk balance mellem tilført og fraført energi til grundvandsmagasinet for at undgå opvarmning af grundvandet i indvindingsoplande til vandforsyninger.

Mere om vandressourcer

Podcast om innovativ vandbeskyttelse

For at undgå mangel på vand må områder som Californien øge mængden af grundvand i vandforsyningen. Geofysikere fra Rambøll hjælper med at kortlægge grundvandsressourcer i hele verden ved at bruge avanceret scanningsteknologi. Lyt til podcast om innovativ beskyttelse af vand

Relaterede projekter

Grundvandsboring i skov

Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites